Showing 43 results

Archival description
Only top-level descriptions File
Print preview View:

Autograph album belonging to M. Evans of Pontyberem

 • NLW ex 3049
 • File
 • 1909-1924

Autograph album, 1909-1924 (mainly 1909-1910), also containing verses and illustrations. The name inscribed inside the front cover is M. Evans, Penlan, Pontyberem, who may have been a student at Carmarthen Presbyterian College and Aberystwyth University. Most of the entries are written in English but there are some in Welsh, including verses by Eifion Wyn, Ben Bowen, and Ben Davies.

Barddoniaeth Elis Wyn o Wyrfai,

 • NLW ex 2936
 • File
 • [1866]-1895 a 1960

Cyfrol o gerddi yn llaw Ellis Roberts (Elis Wyn o Wyrfai), [1866]-[1882], yn y mesurau caeth yn bennaf, gan gynnwys beddargraffiadau a chyfieithiad o emynau; cerdd brintiedig i W. R. M. Wynne, a Mrs Wynne, yn dilyn eu priodas, Mai 20, 1891, a cherdd goffa i’w wraig, 1892; copi o’i bregeth a draddodwyd ganddo yn ei wasanaeth ordeinio yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn 1893; ynghyd â dau lythyr a ysgrifennodd at ei ferch Esther Margaret (‘Essie’), 1894 a 1895 a ‘Marwnad ar ol y diweddar Barch. Ellis Roberts (Elis Wyn o Wyrfai), Llangwm’ gan awdur dienw. = A volume of poems in the hand of Elis Wyn o Wyrfai, [1866]-[1882], mainly in strict metre, including epitaphs and translations of hymns; two of his printed poems: Welcome home. To W. R. M. Wynne, Esq, and Mrs Wynne, after their marriage, May 20, 1891, and In memoriam. My wife, 1892 and a copy of his ordination sermon preached at St Asaph Cathedral, 1893; together with two letters from him to his daughter Esther Margaret (‘Essie’), 1894 and 1895 and an elegy to the poet by an unknown author.

Roberts, Ellis, 1827-1895

Clement family history

 • NLW ex 2917
 • File
 • 2015

Two volumes, [2015], comprising ‘A millennium of Clement ancestry’ by Dillwyn Clement bearing the Clement coat of arms with the motto ‘I's gorau ein gorau’. The first file contains the ancestry of the Clement family especially in Wales and the second file is an appendix to the study.

Clement, David Dillwyn

Clifford Dyment printed material and personalia

 • NLW ex 2927
 • File
 • 1929-1978

Five printed volumes and a proof copy, 1935-1956, of poetry by Clifford Dyment, all containing annotations, emendations or inscriptions in his hand; together with a small bundle of miscellaneous personal items, 1929-1978.

Dyment, Clifford, 1914-1971

Dissertation relating to the Ukrainian Famine, 1932-33

 • NLW ex 3048
 • File
 • 2021

A dissertation, by the donor, submitted in partial fulfillment of the requirements for the BA History degree at the University of Southampton (13/5/2021), entitled 'You can't make an omelette without breaking eggs: an investigation into the role of Western correspondents and governments in the cover-up of the Ukrainian Famine, 1932-33'. The contribution of the journalist Gareth Jones is covered in this study.

Evans, James

'Election Bites' scripts

 • NLW ex 2943
 • File
 • 2016

Six scripts, 2016, of the television programme 'Adrian's Election Bites', being interviews between Adrian Masters, political editor at ITV Wales, and leaders of the political parties in Wales, broadcast on ITV Cymru Wales prior to the 2016 Welsh Assembly elections. The leaders interviewed were Alice Hooker-Stroud (Wales Green Party), Nathan Gill (UKIP), Kirsty Williams (Liberal Democrats), Leanne Wood (Plaid Cymru), Andrew R. T. Davies (Conservatives) and Carwyn Jones (Labour).

Gibbet or Cross?

 • NLW ex 2938
 • File
 • [1896x1908]

Manuscript story, [1896x1908], entitled 'Gibbet or Cross?', by Allen Raine; together with a copy of Carmarthenshire Life (Autumn 2008), including an article 'Allen Raine, a voice from the past' by Carol Byrne Jones.

Raine, Allen, 1836-1908

Letters from R. Glynn Griffiths,

 • NLW ex 2942
 • File
 • 1915-2015

177 letters, 1915-1918, from Sapper Robert Glynn Griffiths (1898-1991), Royal Engineers, mainly to his parents in Deganwy whilst receiving military training in Bletchley and Birmingham, and in the battlefields of France. Also included is a volume compiled by his son D Geraint Griffith, the donor, entitled: ‘Letters of the First World War from Sapper Robert Glynn Griffiths’, 2009-2015, together with a Welsh version.

Griffiths, R. Glynn.

Letters to J.W. Robertson-Scott from Megan Lloyd George.

 • NLW ex 3046
 • File
 • 1942 - 1957

Seven typed letters signed (all ‘Megan Lloyd George’) to J.W. Robertson-Scott, editor of ‘The Countryman’ (1942 (2), 1943 (3), 1951 and 1957).

Lloyd George, Megan, 1902-1966

Valerie Wynne-Williams correspondence

 • NLW ex 3075.
 • File
 • 2017

A file of correspondence, 30 March-7 May 2017, between Valerie Wynne-Williams and her solicitors Kuits on the one hand and Thomas Dilworth and his publishers Penguin Random House UK on the other, relating to the contents of Dilworth's biography David Jones: Engraver, Soldier, Painter, Poet (London, 2017). The correspondence resulted in a number of amendments being made to subsequent editions of the book.

Wynne-Williams, Valerie

Wales-Yemen exhibition visitors' book,

 • NLW ex 3052
 • File
 • 1990-1995

A visitors' book, 1990-1995, of the exhibition 'New Traditions: contemporary Welsh craft / Traddodiadau Newydd: crefftau Cymreig cyfoes' by Charles and Patricia Aithie, which accompanied the Welsh-Yemeni Festival held in Sana, Yemen. Most entries are in Arabic; a typescript containing an English translation is included in the front of the volume. The visitors' book was transferred to NLW among the Charles and Patricia Aithie photographic collection.

Aithie, Charles James

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul

 • NLW MS 24130A.
 • File
 • 1876-1885

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul, sir Aberteifi, ar gyfer 1 Ionawr 1876-31 Rhagfyr 1885, yn cynnwys cofnodion byr (dwy dudalen y mis) yn bennaf ynglŷn â'i waith fel saer dodrefn, trefnydd angladdau a ffermwr, ei ddyletswyddau fel ysgrifennydd a thrysorydd y Llandyssul Benefit Society a'i aelodaeth o Gapel y Bedyddwyr Penybont, [Pont Tyweli]. = Diary of Evan Isaac Thomas, Llandysul, Cardiganshire, for 1 January 1876-31 December 1885, containing brief entries (two pages per month) mainly relating to his work as cabinet maker, undertaker and farmer, his duties as secretary and treasurer of the Llandyssul Benefit Society and his membership of Penybont Baptist Chapel, [Pont Tyweli].

Thomas, Evan Isaac, 1823-1908

Cywyddau,

 • NLW MS 16130D.
 • File
 • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript held among the Cotton family of Combermere manuscripts (ZCR 74/190) at the Cheshire County Record Office, containing cywyddau written in several hands at the end of the sixteenth century.
Cyfansoddwyd y cywyddau, [1320x?1580], gan Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), a rhai beirdd anhysbys. = The cywyddau were composed, [1320x?1580], by Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), and a few unidentified poets.

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym

 • NLW MS 24070C
 • File
 • 1863

Adysgrif, 1863, yn bennaf yn llaw D[aniel] L[ewis] Moses, gynt o Lanbedr Pont Steffan, o'r gyfrol Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, gol. gan Owen Jones a William Owen (Llundain, 1789). = Transcript, 1863, mainly in the hand of D[aniel] L[ewis] Moses, formerly of Lampeter, of the volume Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, ed. by Owen Jones and William Owen (London, 1789).
Mae'r llawysgrif yn cynnwys y cyfan o gerddi Dafydd ap Gwilym yn y gyfrol, heblaw am ambell i fwlch, damweiniol mae'n debyg, ar tt. 67, 354 a 423 ac eraill o bosib (tt. 1-210, 249-492). Mae hefyd yn cynnwys cerddi ffug Iolo Morganwg o'r atodiad (tt. 211-243); crynodeb, yng Nghymraeg, o hanes Dafydd (yn Saesneg) gan Owen Jones (ff. vi-xii); y marwnadau i Dafydd (ff. xii verso-xv verso); a chychwyn (Abermaw-Gwdion ab Don) yr eirfa Saesneg o bobol a llefydd yn y cerddi (tt. 493-502). Heblaw am Moses, ysgrifennwyd y llawysgrif mewn dwy law ychwanegol (tt. 249-279 a 297-328 yn eu tro). = The manuscript contains all the Dafydd ap Gwilym poems, except for a few apparently unintentional lacunae on pp. 67, 354 and 423 and possibly elsewhere (pp. 1-210, 249-492). It also includes Iolo Morganwg’s forgeries from the appendix (pp. 211-243); a precis, in Welsh, of Owen Jones's (English) biography of Dafydd (ff. vi-xii); the elegies to Dafydd (ff. xii verso-xv verso); and the beginning (Abermaw-Gwdion ab Don) of the English glossary of people and places mentioned in the poems (pp. 493-502). Besides Moses, parts of the manuscript are written in two additional hands (pp. 249-279 and 297-328 respectively).

Moses, D. L. (Daniel Lewis), 1822-1893

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

 • NLW MS 24057B
 • File
 • 1760

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblhawyd ar 5 Tachwedd 1760 (t. 1244). = The first volume in a series of six containing transcripts of sermons on the New Testament by the Rev. Griffith Jones of Llanddowror, transcribed in Bible order. This volume contains sermons on the Gospel of St Matthew and was completed on 5 November 1760 (p. 1244).
Mae'r gyfrol wedi ei ysgrifennu mewn dwy law: mae'r rhestr cynnwys anghyflawn (ff. ii-iii) a nifer o gywiriadau ac arnodiadau yn y testun yn llaw'r Parch. Thomas Evans, curad Llanddowror a rheithor Walton, sir Benfro; ni adnabuwyd copïwr y prif destun (tt. 35-1244) gan y catalogydd. O'r 93 pregeth a gopïwyd i'r gyfrol yn wreiddiol (gw. y nodyn y tu mewn i'r clawr blaen) erbyn hyn mae pump, gan gynnwys y cyntaf, yn anghyflawn, ac mae un ar goll yn gyfan gwbl (tt. 476-[486]). = The volume is in two hands: the incomplete table of contents (ff. ii-iii) and a number of corrections and annotations to the text are in the hand of the Rev. Thomas Evans, curate of Llanddowror and rector of Walton, Pembrokeshire; the scribe of the main body of the text (pp. 35-1244) has not been identified by the cataloguer. Of the 93 sermons originally transcribed in the volume (see note inside front cover) five are now incomplete, including the first, and one is missing in its entirety (pp. 476-[486]).

Jones, Griffith, 1683-1761

Articles by Rev. Brynmor Davies,

 • NLW Misc. Records 558.
 • File
 • 1979-1980.

Cuttings, 1979-1980, from the South Wales Guardian of articles by Rev. Brynmor Davies. = Toriadau, 1979-1980, o'r South Wales Guardian o ysgrifau gan y Parch. Brynmor Davies.

Cwestiynau gan Dewi Z. Phillipps,

 • NLW Misc. Records 279.
 • File
 • 1974.

Cwestiynau a luniwyd yn Saesneg gan yr Athro Dewi Z. Phillipps, Coleg Prifysgol Cymru, Abertawe, mewn ateb i ddarlith ar y testun 'Beth yw pwrpas llenydda?' a draddodwyd gan y Dr. R. M. Jones, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerfyrddin, Awst 1974. Am fersiwn Gymraeg o'r cwestiynau gan yr Athro Bedwyr Lewis Jones gweler Y Traethodydd, Ionawr 1975, tt. 10-44.

Cerddi, traethawd, a beirniadaethau H. Griffiths ('Hywel Myrddin'), Caerfyrddin,

 • NLW Misc. Records 274.
 • File
 • [1925-1943].

Copïau o gerddi ac o draethawd gan H. Griffiths ('Hywel Myrddin'), Caerfyrddin, ynghyd â llyfr nodiadau yn cynnwys ei feirniadaethau ar gyfansoddiadau llenyddol yn Eisteddfod Beulah, a llythyr ato oddi wrth J. Iorwerth Roberts, Llangollen. = Copies of poems and an essay by H. Griffiths ('Hywel Myrddin'), Carmarthen; a note-book containing his adjudications on literary compositions at Beulah Eisteddfod; and a letter to him from. J. Iorwerth Roberts, Llangollen.

Cardiau post Cylch yr Orsedd, Eisteddfod Y Rhyl, 1904, ac arysgrif yn ymwneud â'r arwisgiad, 1911,

 • NLW Misc. Records 466.
 • File
 • 1904-1959.

Ceir hefyd tri cherdyn post yn dangos lluniau fel a ganlyn - (1) grŵp, yn cynnwys Olwen Silvester ar achlysur dathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas Cymmrodorion y Rhyl, 1959, (2) y Parchedig Rowland Williams ('Hwfa Mon; 1823-1905), a (3) golygfa yn ninas Caeredin, 1905 (gyda darn o farddoniaeth Gymraeg wedi ei ysgrifennu ar y cefn). Rhaglen gwasanaeth a gynhaliwyd yng Nghapel Clwyd Street, Rhyl, 22 Mehefin 1911, ar achlysur coroniad Sior V. Llythyr, 1931, oddi wrth Ifan ab Owen Edwards at y rhodddwr ynglŷn â phenillion a gynigiodd i'w cyhoeddi yn Cymru'r Plant.

Results 1 to 20 of 43