Showing 47 results

Archival description
Only top-level descriptions file
Print preview View:

Agoriad swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

 • NLW ex 2426.
 • file
 • 1999.

Deunydd yn ymwneud ag agoriad swyddogol y Cynulliad, 26 Mai 1999, gan gynnwys rhaglen swyddogol y seremoni agoriadol, rhaglen y gwasanaeth dathlu yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, amserlenni o weithgareddau’r diwrnod, gwahoddiadau a bwydlenni. = Material relating to the official opening of the National Assembly, 26 May 1999, including the official programme of the opening ceremony, programme of the service of celebration held in Llandaff Cathedral, timetables of events, invitations and menus.

Baledi ac emyn-donau,

 • NLW MS 16796D.
 • file
 • [1900x1951]

Baledi printiedig, sef torion o'r County Echo (Abergwaun) wedi'u pastio ar bapur, yn dwyn y ffugenwau 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' a 'Glynfab'; ac emyn-donau mewn llawysgrif gan [?ac yn llaw] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli') = Printed ballads in the form of cuttings from the Fishguard County Echo pasted onto paper and bearing the pseudonyms 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' and 'Glynfab'; and manuscript hymn-tunes by [?and in the hand of] Christopher B. Williams ('Alaw Ingli').

[?Christopher B. Williams ('Alaw Ingli')].

Barddoniaeth John Jones, Ceunant,

 • NLW MS 16829A.
 • file
 • [1875x1925].

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth gan John Jones, Ceunant ac eraill, ynghyd â ryseitiau meddyginiaethol a rhai ar gyfer y gegin a'r tŷ, yr oll mewn [?o leiaf dwy] law anhysbys = A volume of poetry by John Jones, Ceunant and others, together with culinary, domestic and medical recipes, all written in [?at least two] hands.
Nodir mai gan 'Gwilym Llugwy' (William Owen, Betws y Coed) mae un o'r englynion (f. 7). Ceir ôl adolygu a chywiro ar beth o'r cerddi, sy'n awgrymu efallai mai gwaith un o'r sgrifenwyr ydyw'r rhai neillduol hynny = One of the englynion is noted as being by 'Gwilym Llugwy' (William Owen, Betws y Coed) (f. 7). There are marks of editing and correction on some of the poems, which suggests that these particular ones may be in the autograph of one of the scribes.

Canmlwyddiant y Wladfa,

 • NLW ex 2480.
 • file
 • 1961-1981.

Deunydd a grynhowyd gan John Roberts, trefnydd ac ysgrifennydd cyffredinol yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ymwneud yn bennaf â dathlu canmlwyddiant y Wladfa yn 1965, gan gynnwys llythyrau at y rhoddwr am y 'bererindod i Batagonia' a drefnwyd gan Undeb Cymry Ariannin ac ag ymweliad chwech ymwelydd o Batagonia i Gymru y flwyddyn honno. Ceir llyfr lloffion yn cynnwys ffotograffau yn ymwneud â’r daith i'r Wladfa a llungopi o erthygl Lewis H. Thomas, 'From the pampas to the prairies. The Welsh migration of 1902', a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Saskatchewan History.

Clustnodau defaid sir Gaernarfon,

 • NLW MS 16479A.
 • file
 • [19 gan., ail ½].

Llyfr nodiadau, [19 gan., ail ½], mewn llaw anhysbys, yn cofnodi tua saith cant o glustnodau defaid o blwyfi Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir a Dolbenmaen, sir Gaernarfon. = Notebook, [19 cent., second ½], in an unidentified hand, recording some seven hundred sheep ear-marks from the parishes of Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir and Dolbenmaen, Caernarvonshire.

CMA: Cofnodion Eglwys Peel Road, Lerpwl

 • NLW Minor Deposit 1612/vi
 • file
 • 1941-1949

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyron, 1941-1949, yn ymwneud ag Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Peel Road, Bootle, Lerpwl.

CMA: Cofysgrifau Capel y Cricor

 • NLW Minor Deposit 1612/x
 • file
 • 1944-1971

Cofysgrifau Eglwys y Cricor, Llanfair Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1944-1971, a tystysgrifau i gynnal priodasau yn y capel, 1959 a 1961.

Capel y Cricor (Llanfair Dyffryn Clwyd, Wales)

Cofnodion Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion,

 • NLW ex 2509.
 • file
 • 1928-1964.

Llyfrau cofnodion Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion, o’r dechrau yn 1928 hyd at 1937, o 1944-1948, a 1957-1964, a hefyd llyfr y trysorydd, 1956-1960. = Minute books of 'Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion a’r Cylch' (Manchester Red Dragon Society), from its establishment in 1928 until 1937, from 1944-1948 and 1957-1964, and also the treasurer’s book, 1956-1960.

Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion.

Cofnodion seiadau Capel Bethel, Bala,

 • NLW MS 16371B.
 • file
 • 1835-1850.

Llyfr cofnodion seiadau Capel Bethel (M.C.), Bala, sir Feirionnydd (Capel Tegid yn ddiweddarach), Ionawr 1839-Medi 1841 (ff. 22-102), Chwefror 1844 (ff. 102 verso-105) a Hydref-Rhagfyr 1850 (ff. 105-108). = Minute book of seiat (society) meetings at Bethel Calvinistic Methodist Chapel, Bala, Merioneth (later Capel Tegid), January 1839-September 1841 (ff. 22-102), February 1844 (ff. 102 verso-105) and October-December 1850 (ff. 105-108).
Ceir hefyd restri o ymrwymiadau pregethu ar gyfer amryw deithiau pregethu yn Nwyrain sir Feirionnydd yn bennaf, 1835-1838 (ff. ii verso, 1-21); rhestr, Medi 1841, o aelodau'r Cymdeithas Diweirdeb (ff. 131 verso-137, testun â'i wyneb i waered); ac ychydig gofnodion eraill (ff. 137 verso-140). = Also included are lists of preaching engagements for various preaching tours, mostly in Eastern Merioneth, 1835-1838 (ff. ii verso, 1-21); a list, September 1841, of members of the Chastity Society (ff. 131 verso-137, inverted text); and a few other memoranda (ff. 137 verso-140).

Cofrestr aelodau Capel Seion, Treforris,

 • NLW MS 16640B.
 • file
 • 1888-1900 /

Llyfr cofrestr aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn Seion, Treforris, 1888-1900, yn llaw'r Parch. R[obert] Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45). = A register of members of Seion Baptist Church, Morriston, 1888-1900, in the hand of the Rev. Robert Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45).
Ceir yn y gyfrol hefyd ambell i nodyn personol neu swyddogol gan Meinydd (ff. 1, 90 verso, 93 verso-95 verso, a thu mewn i'r cloriau). = The volume also includes a few personal and official memoranda by Meinydd (ff. 1, 90 verso, 93 verso-95 verso, and inside the covers).

Roberts, R. (Robert), Meinydd, 1842-1900.

Denbighshire documents,

 • NLW ex 2792.
 • file
 • 1876-1938.

Draft documents etc. concerning the establishment of a Trust for building St Asaph Grammar School, co. Denb., together with two coloured hand drawn plans of Penllan Farm where the school was built, 1876/7. Documents connected with restoration work etc on the parish church at Rhosmedre, co. Denb., including a very fine plan by the architect W. H. Spaull of Oswestry, 1888/9. Documents concerning an extension to the churchyard at Ruabon, co. Denb., including two fine plans on linen showing most of the village, one of these is signed as approved by a Secretary of State at Whitehall, 1905/7. Documents concerning the erection of a monument in the churchyard at Llanfechain, co. Denb., including a large drawing by the architect Hy Jones of Southport, dated 1909. Documents concerning an extension to the churchyard at Chirk, co. Denb., including a hand drawn plan, dated 1938. Documents concerning the Redemption of Tithes in Prestatyn and Meliden, co. Denb., with a considerable correspondence with the Land Office etc and a coloured map on linen, dated 1887. And also a considerable number of documents concerning the Redemption of Tithes in Rhuddlan, co. Flint, 1892-1895.

Detholion o gerddi,

 • NLW MSS 16670-1A.
 • file
 • [1862x1891] /

Detholion o gerddi gan ac yn llaw Hugh Jones ('Huw Myfyr') a John Evans ('Isfryn'). Cyhoeddwyd nifer o'r cerddi yng nghyfnodolion y cyfnod (nodir y manylion yn y gyfrol). = Anthologies of autograph poetry by Hugh Jones ('Huw Myfyr') and John Evans ('Isfryn'). Many of the poems were published in the periodicals of the day (details noted in volume).
16670A: Mae rhai o'r cerddi'n dwyn ôl adolygu a dyddir rhai o'r cerddi. 16671A: Dyddir ambell i gerdd. Ceir englyn i 'Isfryn' gan 'Pedrogwyson' (y Parchedig John Owen Williams, Madryn) ar f. i verso. Hefyd yn y gyfrol ceir toriadau o wahanol gyfnodolion, gan gynnwys llythyr i'r Faner oddi wrth 'Isfryn' parthed Ann Griffiths (ff. 11-12), a thoriadau yn dwyn ysgrifau marwolaeth 'Isfryn' (ff. 21 verso-22 verso). = 16670A: Some of the poems show signs of editing and some are dated. 16671A: Some poems are dated. There is an englyn to 'Isfryn' by 'Pedrogwyson' (the Reverend John Owen Williams, Madryn) on f. i verso. Also included in the volume are press cuttings from Welsh periodicals, including a letter relating to Ann Griffiths sent to Y Faner by 'Isfryn' (ff. 11-12), and press cuttings containing obituary notices of 'Isfryn' (ff. 21 verso-22 verso).

Hugh Jones ('Huw Myfyr') & John Evans ('Isfryn').

Drafft o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg,

 • NLW MS 16881D.
 • file
 • 19 gan.

Drafft pedwaredd ganrif ar bymtheg o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg, sy'n cynnwys emynau llawysgrif a theipysgrif gan Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis ac eraill, yr oll o'r emynau wedi'u pastio'i mewn i'r gyfrol. Ceir hefyd gyfieithiadau i'r Gymraeg, rhai ohonynt gan Gethin Davies, o emynau gan Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard o Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams ac eraill. Yn rhydd yn y gyfrol ceir copi o bryddest yn dwyn y teitl 'Gerddi y Beibl' gan ac yn llaw Robert Jones ('Meigant'), a ddyfarnwyd yn ail orau yn Eisteddfod Aberhosan, Nadolig 1880, ynghyd â beirniadaeth gan ac yn llaw Richard Davies ('Cyfeiliog') = A nineteenth century draft of a Welsh Baptist hymn book, containing manuscript and typescript hymns by Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis and others, all of which are pasted into the volume. There are also translations into Welsh, some by Gethin Davies, of hymns by Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard of Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams and others. Loose in the volume is a copy of an autograph pryddest entitled 'Gerddi y Beibl' by Robert Jones ('Meigant'), judged second best at Aberhosan Eisteddfod, Christmas 1880, together with an autograph adjudication by Richard Davies ('Cyfeiliog').

Dyddiadur

 • NLW MS 16633A.
 • file
 • 1840

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-39 passim). = A copy of Almanac am 1840…, ed. by John William Thomas (Llanrwst, [1839]), with brief diary entries, January-December 1840 (with gaps), by Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Cardiganshire], mainly recording religious meetings (ff. 10-39 passim).
Ceir cyfeiriadau hefyd at weithio ar y cynhaeaf yn ardal Weobley, swydd Henffordd (ff. 27 verso-28, 29 verso), a chyfrifon parthed ei waith fel saer celfi (f. 20). = Thre are also references to his work on the harvest in the Weobley area, Herefordshire (ff. 27 verso-28, 29 verso), and accounts relating to work as a cabinet maker (f. 20).

Richard, Thomas, active 1840.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • file
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' submitted under the pseudonym 'Myfyr' for competition at the Congregational Eisteddfod at Ffestiniog, Christmas 1883.
Rhennir y traethawd yn un bennod ar ddeg (ff. 2-65) a cheir ynddi gyfeiriadau at ffigurau nodedig, gan gynnwys athronwyr o'r oes Glasurol hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg; mae yna restr cynnwys ar f. 1. Gwyddys i dri ymgeisydd roi cynnig ar y gystadleuaeth ac i John Jones, Meirion House, Tanygrisiau, ennill y wobr (gw. Y Dydd, 4 Ionawr 1884, t. 7), ond methwyd darganfod ai ef oedd 'Myfyr'. = The essay consists of eleven chapters (ff. 2-65) and contains references to notable figures including philosophers from the Classical period to the nineteenth century; a list of contents is on f. 1. It is known that three entrants attempted the essay and that the prize was won by John Jones, Meirion House, Tanygrisiau (see Y Dydd, 4 January 1884, p. 7), but it has not been possible to ascertain if he was 'Myfyr'.

'Myfyr'.

Effemera gwleidyddol Hywel ap Robert,

 • NLW ex 2408.
 • file
 • [1970].

Anerchiad etholiadol a thaflenni Hywel ap Robert fel ymgeisydd Plaid Cymru yn etholaeth Ceredigion [Etholiad Cyffredinol 1970], ynghyd â phapurau'n trafod y sefyllfa dai a swyddi yng Nghymru, [1970]. = Election address and leaflets of Hywel ap Robert as the candidate for Plaid Cymru in Ceredigion [General Election 1970], together with papers relating to housing and employment in Wales, [1970].

Hywel ap Robert, b. 1923.

Gweithiau gan Dafydd Guto Ifan,

 • NLW ex 2350.
 • file
 • 2004-2013.

Llyfryddiaethau Caradog Prichard, D. Tecwyn Evans, Dr Lewis William Lloyd (1939-1997), Elizabeth Watkin-Jones ac Albert Evans-Jones (Cynan) wedi'u paratoi gan Dafydd Guto Ifan, rhwng 2004 a 2013, ynghyd ag erthygl ganddo yn dwyn y teitl 'Ffynonellau: Y Ffilm: The Inn of [the] Six[th] Happiness (1958)', Tachwedd 1958.

Ifan, Dafydd Guto.

Results 1 to 20 of 47