Dangos 840283 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

9599 canlyniad gyda gwrthrychau digidol Dangos canlyniadau gyda gwrthrychau digidol

Beibl teuluol

Beibl teuluol J. T. ac Elizabeth Rees, Bronceiro, yn cynnwys cofnodion achyddol. Y cofnod olaf a nodwyd yw marwolaeth Ceredig Phillips Rhys yn 2015.

Bronceiro

Gweithredoedd eiddo a phapurau ystâd Bronceiro, Bow Street, Ceredigion. Gellir olrhain cysylltiadau'r teulu Rees gyda Bronceiro pan briododd J. T. Rees gydag Elizabeth Davies, merch Bronceiro. Daeth y cysylltiadau teuluol i ben pan werthwyd y cartref yn 2017.

Capel y Garn

Papurau a chofnodion Capel Y Garn (MC), Bow Street, Ceredigion, yn cynnwys cyfrifon casgliad at gronfa adnewyddu Capel Y Garn, 1900; papurau parthed Sasiwn Haf a gynhaliwyd yn Y Garn, 1905, yn cynnwys cofnodion y pwyllgor lleol; rhaglenni cymanfaoedd canu Undeb Cerddorol Dosbarth Y Garn, 1910-1926 (gyda bylchau) a chymanfa'r canmlwyddiant, 1972; rhaglenni cyfarfodydd y Nadolig, 1940au-1960au; cyfrifon yr Ysgol Sul, 1963-1969; llyfr nodiadau ar gymanfaoedd canu'r plant, yn llaw J. T. Rees; a chopïau o 'Trem yn Ôl' o waith T. Ifor Rees. Bu J. T. Rees a T. Ifor Rees yn aelodau a swyddogion yng Nghapel Y Garn, gyda J. T. Rees yn flaenor, arweinydd y gân, trysorydd, trefnwr cyhoeddiadau ac yn ymddiriedolwr; a T. Ifor Rees yn drysorydd, ac athro a thrysorydd Ysgol Sul Y Garn.

Morfudd Rhys Clark

Casgliad bychan o bapurau Morfudd Rhys (Morfudd Rhys Clark ar ôl iddi briodi). Fe'i ganed yn 1920, yr hynaf o blant T. Ifor ac Elizabeth Rees, a threuliodd rywfaint o amser yn Bolifia yn cynorthwyo ei thad yn ei waith, yn dilyn ei benodiad cyntaf yno yn 1943. Mae'r casgliad yn cynnwys adroddiadau ysgol Morfudd, 1932-1938, pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Dr Williams yn Nolgellau; dyddlyfr ar gyfer taith Ysgol Dr Williams i'r Eidal, 1938; wyth dyddiadur poced ar gyfer 1941-1948; llyfryn yr ysgrifennodd, yn dwyn y teitl "Evocaciones Bolivianas" a chyflwynodd i'w thad yn 1946; dyddlyfr ar gyfer 1947 (wedi'i ysgrifennu gan ddefnyddio dyddiadur ar gyfer y flwyddyn 1945); tystysgrifau; a llythyrau wedi'u cyfeirio ati, 1935-2004. Bu farw Morfudd Rhys Clark yn 2015, a thrwy ei merch, Gwenan, y cyflwynwyd yr archif hon o bapurau T. Ifor Rees a'i dad, J. T. Rees i'r Llyfrgell yn 2016, ac ychwanegiad yn 2018 [gweler disgrifiad lefel Fonds am fanylion pellach].

Aber Research Papers

  • GB 0210 ABRRSH
  • Fonds
  • 1985-2022

Papers of Aber Research, an organisation founded by the donor to conduct opinion polls and gather statistical information on behalf of Plaid Cymru during the 1990s, including a background paper, opinion poll reports, General Election statistical reports, correspondence, press cuttings and related documents.

Aber Research

Background paper on Aber Reseach

The file comprises a paper written by Gwyn Jenkins, explaining the background to Aber Research, its relationship with Plaid Cymru and its role in providing data mainly in Ceredigion and Pembroke North and Ceredigion, but also in other constituencies in Wales.

Jenkins, Gwyn.

Opinion polls

The file comprises reports on the results of opinion polls carried out within the Ceredigion and Pembroke North constituency in 1990, 1991 and 192 and in the Ceredigion constituency in 1996.

General election statistical reports

The file comprises statistical reports on results and voting patters in the Ceredigion and Pembroke North constituency on the 1987 and 1992 General Elections and on the Ceredigion constituency on the 1997 General Election.

Correspondence, press cuttings and related documents

The file comprises correspondence, press-cuttings and related documents, mainly regarding opinion polls and election data. Includes a paper entitled "The People of Penparcau on the NHS: A Plaid Cymru Survey", November 1985; a paper by Paul O'Leary entitled "Ceredigion a Gogledd Penfro: Disgrifiad o'r etholaeth", June 1986; Beaufort Research Ltd: "Wales Opinion Poll Data", June 1987; a typescript article "The 1987 General Election in Wales", probably by Denis Balsom; a letter by Cynog Dafis dated 21 February 1990 regarding opinion poll questions; a paper by Cynog Dafis on he proposed pact between Plaid Cymru and the Green Party dated 4 September 1990, papers on the Plaid Cymru/Green election campaign, 1991-2, including the controversies over Aber Research opinion poll data and statistics gathered at the count, April 192 and post 192 election data and papers.
It also includes a paper entitled "The Ceredigion County Campaign: Draft Basic Policy Paper" by Ken Jones and Iolo ap Gwynn dated 17 July 193; papers relating to the Plaid Cymru Valleys Conference held at Hirwaun on 4 December 1993; a discussion paper by Marc Phillips "Pwyllgorau rhanbarth Dyfed yn sgil ad drefnu llywodraeth leol a seneddol, 194; discussion papers and documents by Aber Research in preparation for the 1997 General Election campaign including a paper by Gwyn Jenkins, 22 December 1992 "Yr Etholiad Nesaf: Rhai Ystadegau Defnyddiol" and various General Election campaign papers.

Archif Brwydr Llangyndeyrn = Llangyndeyrn's Fight for Victory Archive

  • GB 0210 BRWYLLAN
  • Fonds
  • 1960[x2022]

Deunydd yn ymwneud â'r frwydr ar ran y trigolion yn ystod hanner cyntaf y 1960au i achub Llangyndeyrn a phentrefi eraill Cwm Gwendraeth Fach rhag eu boddi gan Gorfforaeth Abertawe er mwyn creu cronfa ddŵr i ddiwallu anghenion cartrefol a diwydiannol Gorllewin Morgannwg. Casglwyd y deunydd gan y Parchedig William Merfyn Rees, ysgrifennydd Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn, a'i fab Hywel Gealy Rees, golygydd y gyfrol Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (gweler nodyn isod). Mae'r eitemau'n cynnwys dwy ffeil o dorion o'r wasg o'r 1960au yn olrhain hanes y frwydr, ynghyd â thorion mwy diweddar; llythyrau a anfonwyd at y Parchedig W. M. Rees yn cefnogi safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn Corfforaeth Abertawe; deunydd yn ymwneud â dyddiadau a dathliadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn; a chyfeiriadau at lyfrau a cherddi sy'n dathlu llwyddiant y frwydr. Sawl eitem wedi'u harnodi, yn ôl pob tebyg yn llaw Hywel Gealy Rees.

Yn atodol, ceir nodiadau printiedig yn manylu ar natur a lleoliad deunydd di-brint sy'n perthyn i'r casgliad ac sydd wedi'i drosglwyddo i adrannau eraill o LlGC; ynghyd â rhestr printiedig o ddyddiadau nodedig yn hanes brwydr Llangyndeyrn.

= Material relating to the struggle on the part of the residents of the village of Llangyndeyrn during the first half of the 1960s to save theirs and other communities in the Gwendraeth Valley from being drowned by Swansea Corporation in order to create a reservoir to meet the domestic and industrial needs of West Glamorgan. The material was collated by the Reverend William Merfyn Rees, secretary of the Llangyndeyrn Defence Committee, and his son, Hywel Gealy Rees, editor of the book Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013) (see note below). The items include two files containing 1960s press cuttings chronicling the Llangyndeyrn residents' struggle, together with more recent press cuttings; letters of support for the stand taken by Llangyndeyrn's residents against Swansea Corporation sent to Reverend W. M. Rees; material relating to notable dates, celebrations and anniversaries in the history of Llangyndeyrn's fight for justice; and references to books and poems commemorating the success of the fight. Several items are annotated, most likely in the hand of Hywel Gealy Rees.

Appended are printed notes detailing the nature and location of non-print material which forms part of this archive and which has been transferred to other departments within NLW; together with a printed list of notable dates in the history of Llangyndeyrn's fight for victory.

Rees, William Merfyn, Reverend, d. 1977

Torion o'r wasg = Press cuttings

Torion o'r wasg o gyfnod brwydr Llangyndeyrn yn olrhain hanes llwyddiannus trigolion Cwm Gwendraeth yn eu hymdrechion yn erbyn Corfforaeth Abertawe yn ystod hanner cyntaf y 1960au; ynghyd â thorion mwy diweddar o'r wasg sydd hefyd yn cofnodi hanes y frwydr.
= Press cuttings from the period of Llangyndeyrn's 'fight for victory' which chronicle the Gwendraeth Valley inhabitants' successful battle against Swansea Corporation during the first half of the 1960s; together with more recent press cuttings which also record the history of the struggle.

Torion o'r wasg o gyfnod y frwydr = Press cuttings from the 'fight for victory' period

Dwy ffeil (a nodwyd '1' a '2') yn cynnwys torion o'r wasg yn olrhain brwydr trigolion Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth yn erbyn ymdrechion Corfforaeth Abertawe i foddi eu dyffryn yn ystod hanner cyntaf y 1960au. Yn yr ail ffeil (a nodwyd '2'), ceir amlen rydd sydd hefyd yn cynnwys torion. Arnodwyd y torion gyda dyddiad eu cyhoeddi yn llaw'r Parchedig W. M. Rees. Ar flaen y ddwy ffeil, gludwyd copi o ffotograff yn dangos safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn swyddogion Corfforaeth Abertawe, ynghyd ag eglurhad cryno printiedig o gynnwys y ffeiliau.
= Two files (noted '1' and '2') containing press cuttings from the 1960s chronicling the battle waged by the residents of Llangyndeyrn and the Gwendraeth Valley against Swansea Corporation's bid to drown their land. A loose envelope, also containing press cuttings, has been inserted within the file marked '2'. The cuttings are annotated with their date of publication in the hand of W. M. Rees. A copy of a photograph showing the Llangyndeyrn residents' stand against Swansea Corporation officials, together with a printed summary of the files' contents, have been affixed to the front covers of both files.

Torion mwy diweddar o'r wasg = More recent press cuttings

Torion mwy diweddar o'r wasg yn cofnodi digwyddiadau brwydr Llangyndeyrn, ynghyd ag allbrint o araith gan Jonathan Edwards, AS, aelod seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Hefyd copi o bapur Profion Darllen Cenedlaethol ar gyfer plant ysgol, sy'n cynnwys cwestiynau'n seiliedig ar ddetholiad o ddyddiadur plentyn o Langyndeyrn a ysgrifenwyd yn ystod cyfnod y frwydr.
= More recent press cuttings chronicling the events of Llangyndeyrn's 'fight for victory', together with a printout of a speech given by Jonathan Edwards, MP, member of parliament for Carmarthen East and Dinefwr. Also a copy of a National Reading Test paper for schoolchildren which includes questions based on an excerpt from the diary of a Llangyndeyrn child written during the fight for victory.

Llythyrau at y Parchedig W. M. Rees = Letters to the Reverend W. M. Rees

Llythyrau a anfonwyd at y Parchedig W. M. Rees yn cefnogi safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn Corfforaeth Abertawe. Y gohebwyr yw'r beirniad, gwleidydd a'r dramodydd Saunders Lewis, y bardd, nofelydd a'r gweinidog Bedyddwyr Rhydwen Williams, y cenedlaetholwr a'r gwleidydd Gwynfor Evans a'r awdur, adolygydd a'r seiciatrydd Harri Pritchard-Jones. Yn atodol, ceir nodiadau printiedig yn cyfeirio at yr ohebiaeth a dderbyniodd W. M. Rees yn ystod cyfnod y frwydr, ynghyd â detholiad wedi'i atgynhyrchu o'r ohebiaeth honno (gweler hefyd Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965, tt. 140-153).
= Letters sent to the Reverend W. M. Rees in support of Llangyndeyrn residents in their stand against Swansea Corporation. The correspondents comprise the adjudicator, politician and dramatist Saunders Lewis, the poet, novelist and Baptist minister Rhydwen Williams, the nationalist and politician Gwynfor Evans and the author, reviewer and psychiatrist Harri Pritchard-Jones. Supplementary material comprises printed notes referencing the correspondence received by W. M. Rees during the fight for victory, together with a reproduced selection of that correspondence (see also Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965, pp. 140-153).

Dyddiadau a digwyddiadau nodedig = Notable events and anniversaries

Deunydd yn ymwneud â digwyddiadau a dyddiadau nodedig yn hanes brwydr trigolion Llangyndeyrn yn erbyn Corfforaeth Abertawe, sy'n cynnwys y mynych ddigwyddiadau lleol a chyfryngol i gofnodi hannercanmlwyddiant llwyddiant y frwydr. = Material relating to notable events and anniversaries in the history of the residents of Llangyndeyrn's battle against Swansea Corporation, which includes the many local and media events which took place to mark the half-centenary of their victorious stand.

Canlyniadau 1 i 20 o 840283