Clergy -- Wales -- Diaries.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Clergy -- Wales -- Diaries.

Equivalent terms

Clergy -- Wales -- Diaries.

Associated terms

Clergy -- Wales -- Diaries.

7 Archival description results for Clergy -- Wales -- Diaries.

7 results directly related Exclude narrower terms

George M. Ll. Davies Papers

 • GB 0210 GEOIES
 • Fonds
 • 1826-1964 (mainly 1900-1947)

Diaries etc, 1903-1930; sermons; addresses and articles, 1916-1948; correspondence, notes and articles relating to penal reform, 1907-1917, Ireland, 1920-1924, education, 1925-1931, reparations, 1926-1931, Tom Nefyn Williams, 1926-1931, and the Fellowship of Reconciliation, 1916-1947; poetry, 1900-1947; genealogical and miscellaneous notes and family papers, 1884-1926; articles and addresses by various authors, 1903-1949; letters to and from George M. Ll. Davies, other members of the family and others, 1826-1964.

Davies, George M. Ll. (George Maitland Lloyd), 1880-1949

T. Llechid Jones collection

 • GB 0210 TLLNES
 • Fonds
 • 1597-1943 (accumulated [1887]-1943)

Manuscripts collected by, and papers of, the Rev. T. Llechid Jones, including personal correspondence, 1883-1943; miscellaneous correspondence, 1826-1907; diaries, 1888-1935; addresses, 1911-1937; miscellaneous notes, 1888-1941; antiquarian notes, 1700-1943, mainly relating to parishes in North Wales; press cuttings, 1890-1934; pedigrees, genealogical material and correspondence of H. R. Hughes, 1867-1920; deeds and documents relating to Llysfaen, Caernarfonshire, and elswhere, 1597-1880; and printed books, with manuscript notes, 1678-1937.

Jones, T. Llechid (Thomas Llechid), 1867-1946

Papurau William a Myfi Wiliams,

 • GB 0210 WILMYIAMS
 • fonds
 • 1835-1973 /

Papurau'r Parch. William Williams a'i wraig Myfi Williams. Maent yn cynnwys dyddiaduron y Parch. William Williams,1936-1944,1971-1984; papurau, 1937-1942, yn dyddio o'i gyfnod yn yr ysgol a'r coleg; nodiadau darlithoedd; nodiadau ymchwil ar hanes Capel Maengwyn, Machynlleth, ac achos y Methodistiaid yn sir Drefaldwyn; pregethau etc.; a cherddi a storïau a gyfansoddwyd gan y Parch. William David Davies. Ceir hefyd pedwar llyfr nodiadau gan gynnwys drafftiau, 1973, o nofel arfaethedig gan y Parch. William Williams ar y Parch. John Elias (1774-1841). Mae papurau Myfi Williams yn cynnwys llyfrau nodiadau a ffeiliau o nodiadau ar hanes lleol; cyfansoddiadau a gyflwynwyd mewn gwahanol gystadlaethau eisteddfodol, 1958-1976; sgriptiau radio,1961-1967 etc. Ceir hefyd lythyrau a chardiau, c. 1961-1980, a anfonwyd at Gwilym a Myfi Williams = Papers of the Rev. William Williams and his wife Myfi Williams. They include the diaries of the Rev. William Williams, 1936-1944, 1971-1984; papers, 1937-1942, dating from his schooldays and college days; lecture notes; research notes on the history of Maengwyn chapel, Machynlleth, and the Methodist cause in Montgomeryshire; sermons etc.; and poems and stories written by Rev. William David Davies. There are also four notebooks including drafts, 1973, of an intended novel by Rev. William Williams on Rev. John Elias (1774-1841). The papers of Mrs Myfi Williams include notebooks and files of notes on local history; compositions submitted for various eisteddfod competitions, 1958-1976; radio scripts, 1961-1967 etc. There are also letters and cards. 1961-1908, addressed to Gwilym and Myfi Williams.

Williams, William, 1921-1985

Papurau Gomer M. Roberts,

 • GB 0210 GOROBERTS
 • fonds
 • 1813-1983 (crynhowyd [1940au]-[1983]) /

Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hysgrifennu neu eu golygu gan Gomer M. Roberts neu'n cynnwys cyfraniadau ganddo, neu rifynnau o gylchgronau yn cynnwys gweithiau neu gerddi ganddo; gwaith gan awduron eraill, 1911-1966, gyda nodiadau, sylwadau a chywiriadau yn llaw Gomer M. Roberts; cyhoeddiadau, 1916-1976, Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd; llyfrynnau,1865-1960, yn cynnwys erthyglau gan nifer fawr o awduron allan o wahanol gylchgronau; cyfrolau o dorion o'r wasg, 1931-1937; gweithiau cyhoeddedig a theipysgrif,1950-1982, a gyflwynwyd i Gomer M. Roberts gan eu hawduron; eitemau printiedig amrywiol, 1876-1944; sgriptiau radio ar gyfer rhaglenni i'w darlledu i ysgolion Cymru,194-1967; llyfrau lloffion o ysgrifau o waith Gomer M. Roberts, 1859-1944; a phapurau amrywiol,1924-1982 = The collection comprises: diaries, 1946-1983; research papers, mainly deriving from Gomer M. Roberts's researches into the history of Calvinistic Methodism in Wales, and also including transcripts of research materials, drafts of writings etc.; copies of published works, 1924-1976, either written or edited by Gomer M. Roberts or else containing contributions by him, or issues of journals containing writings or poems written by him; works by other authors, 1911-1966, bearing notes, observations and corrections in the hand of Gomer M. Roberts; publications, 1916-1976, of the Historical Society of the Calvinistic Methodists; booklets, 1865-1960, including articles by a large number of authors taken from various journals; volumes of press cuttings, 1931-1937; published and typescript works, 1950-1982, presented to Gomer M. Roberts by their authors; miscellaneous printed matter, 1876-1944; radio scripts for programmes to be broadcast to Welsh schools, 1964-1967; scrapbooks of material written by Gomer M. Roberts, 1859-1944; and miscellaneous papers, 1924-1982.

Roberts, Gomer Morgan

Papurau'r Parch. W. R. Pelidros Jones

 • GB 0210 PELIDROS
 • Fonds
 • 1878-1958

Papurau Pelidros yn cynnwys barddoniaeth, drafftiau cerddi, libreto a thorion papur newydd o'i farddoniaeth cyhoeddedig,1903-1933; rhyddiaith, yn cynnwys dramâu, dadleuon, bywgraffiadau, darlithoedd, traethodau ac anerchiadau,1904-1932; llawysgrifau, nodiadau a thorion papur newydd o'i bregethau, 1906-1938; llythyrau ato ef a'i deulu, 1878-1928; dyddiaduron,1906-1958; a phapurau personol a theuluol, 1904-1958 = Papers of Pelidros comprising poetry, drafts of poems, libretto and newspaper cuttings of published poetry, 1903-1933; prose, comprising dramas, debates, biographies, lectures, essays and addresses, 1904-1932; manuscripts, notes and newspaper cuttings of sermons by him, 1906-1938; letters to him and his family, 1878-1928; diaries, 1906-1958; and personal and family papers, 1904-1958.

Jones, W. R. (William Richard), Pelidros, 1877-1958

Papurau'r Parch. J. Dyfnallt Owen

 • GB 0210 JDYFWEN
 • Fonds
 • 1863-1956

Papurau o eiddo J. Dyfnallt Owen neu a grynhowyd ganddo, 1863-1956, yn cynnwys pregethau; nodiadau bywgraffyddol ar weinidogion anghydffurfiol; llythyrau a phapurau eraill yn ymwneud ag achos yr Annibynwyr, 1863-1953; llythyrau amrywiol pellach, 1878-1956, rhai ohonynt yn cyfeirio at yr Orsedd yn Llydaw a Chernyw; dyddiaduron, 1897-1956; cyfraniadau ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Tyst, etc., 1923-[1953]; sgriptiau radio, 1931-1955; pregethau, 1919; torion o'r wasg, [1872]-1954; dyddlyfrau taith, a nodiadau ar bynciau hanesyddol a llenyddol, 1901-1953. = Papers of and accumulated by J. Dyfnallt Owen, 1863-1956, including sermons; biographical notes on nonconformist ministers; letters and other papers concerning the Independent cause, 1863-1953; further miscellaneous letters, 1878-1956, some of which refer to the Gorsedd in Brittany and Cornwall; diaries, 1897-1956; contributions for publication in Y Tyst, etc., 1923-[1953]; radio scripts, 1931-1955; sermons, 1919; press cuttings, [1872]-1954; travel journals, and notes on historical and literary subjects, 1901-1953.

Dyfnallt, 1873-1956.

Papurau W. Berllanydd Owen

 • GB 0210 BERWEN
 • Fonds
 • 1929-1984

Papurau Berllanydd, [1929]-1984, yn cynnwys dyddiaduron, 1929-1933,1935-1970, 1982-1984, papurau personol yn cynnwys copïau o'i ewyllys,1981,nodiadau ar gyfer pregethau, anerchiadau crefyddol a gwaith bugeiliol, barddoniaeth a deunydd eisteddfodol, torion papur newydd a deunydd printiedig. = Papers of Berllanydd, [1929]-1984, comprising diaries, 1929-1933, 1935-1970, 1982-1984, personal papers including copies of his will, 1981, notes for sermons, religious addresses and pastoral work, poetry and eisteddfod material, newspaper cuttings and printed material.

Owen, W. Berllanydd (William Berllanydd), 1899-1984.