Ffeil M1/3 - Cronfa J. E. Jones / J. E. Jones Committee

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

M1/3

Teitl

Cronfa J. E. Jones / J. E. Jones Committee

Dyddiad(au)

  • 1953, Medi/Sept.-Tach./Nov. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

Ffolder/Folder (2 cm.)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd yr awdur a'r hanesydd William Ambrose Bebb yng Ngoginan, Ceredigion, yn 1894. Graddiodd o Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth yn 1918 cyn treulio dwy flynedd arall yno yn astudio ar gyfer gradd MA. Aeth i Brifysgol Rennes yn 1920 ond symudodd i'r Sorbonne ym Mharis cyn pen ychydig wythnosau lle bu'n fyfyriwr ac yn ddarlithydd a lle daeth dan ddylanwad Charles Maurras a'r Action Francaise, ac y daeth yn edmygydd mawr o Ffrainc a'i diwylliant. Ymunodd â staff Adran Hanes y Coleg Normal, Bangor, yn 1925, gan ddod, yn ddiweddarach, yn bennaeth yr Adran. Cyhoeddodd ei fyfyrdodau ar wareiddiad Ewrop yn y gyfrol Crwydro'r Cyfandir (1936). Daeth i adnabod Llydaw yn dda a rhoddodd adroddiadau ar ei gysylltiadau â'r mudiad cenedlaethol yn y wlad honno mewn tri llyfr a gyhoeddwyd rhwng 1929 a 1941. Ysgrifennodd gyfres o bum llyfr ar hanes Cymru, a gyhoeddwyd rhwng 1932 a 1950, ac y mae llawysgrifau'r cyfrolau hynny ymysg y papurau hyn. Yn 1924 sefydlodd y Mudiad Cymreig ar y cyd â Saunders Lewis a Griffith John Williams, mudiad a ddatblygodd yn ddiweddarach i fod yn Blaid Genedlaethol Cymru ac a ddaeth wedi hynny yn Blaid Cymru. Parhaodd i fod yn un o gefnogwyr selocaf y Blaid hyd at yr Ail Ryfel Byd ac fe safodd yn ymgeisydd drosti yn Arfon yn Etholiad Cyffredinol 1945. Tua diwedd ei oes, fodd bynnag, oerodd ei s1/4l wleidyddol a rhoddai bwyslais cynyddol ar egwyddorion Cristnogol, fel y dengys ei lyfr olaf, Yr Argyfwng, a gyhoeddwyd yn 1956, ar ôl ei farwolaeth.
Priododd yn 1931 ag Eluned Pierce Roberts, Llangadfan, a bu iddynt saith o blant. Gwnaeth y teulu eu cartref yn Llwydiarth, Ffordd Ffriddoedd, Bangor Uchaf. Bu farw Ambrose Bebb yn sydyn ar 27 Ebrill 1955.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Gohebiaeth a phapurau amrywiol, Medi-Tachwedd 1953, yn ymwneud â sefydlu a chynnal cronfa i anfon J. E. Jones, ysgrifennydd cyffredinol Plaid Cymru, ar daith i Fôr y Canoldir er mwyn ei gynorthwyo i adfer ei iechyd yn dilyn triniaeth lawfeddygol./Correspondence and miscellaneous papers, September-November 1953, concerning the setting up and the administration of a fund to send J. E. Jones, general secretary of Plaid Cymru, on a voyage to the Mediterranean to assist him to recover his health following major surgery. -- Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: W. Ambrose Bebb; Cassie Davies; Marion Eames; Thomas Charles Edwards; Islwyn Ffowc Elis; Mari Ellis; J. Gwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Dr Gwenan Jones; Daydd Orwig Jones; Dr Emyr Wyn Jones; Thomas Parry; Dewi Watkin Powell; D. J. Williams, Abergwaun.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: M1/3

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004375364

GEAC system control number

(WlAbNL)0000375364

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn