Is-fonds Rhodd 2019 Donation - Rhodd 2019

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

Rhodd 2019 Donation

Teitl

Rhodd 2019

Dyddiad(au)

  • 1931-2010 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

1189 o flychau

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1923-)

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (sydd yn fwy adnabyddus fel y BBC), gyda'i chanolfan yn Broadcasting House, Portland Square, Llundain, trwy Siarter Frenhinol yn 1927, gydag awdurdod i ddarparu gwybodaeth, i addysgu ac i ddiddanu ei chynulleidfa ar draws nifer fawr o feysydd yn cynnwys materion cyfoes, y celfyddydau a diwylliant, addysg, crefydd a chwaraeon. Derbyniodd ei rhagflaenydd, y Cwmni Darlledu Prydeinig, ei drwydded i ddarlledu yn 1923, a dechreuodd y gwasanaeth darlledu cyhoeddus yng Nghymru yr un flwyddyn pan agorwyd gorsaf radio yng Nghaerdydd, gan ddarparu rhaglenni yn y Gymraeg a Saesneg. Derbyniodd Rhanbarth Cymru y BBC ei thonfedd arbennig ei hun ar gyfer darllediadau sain ym 1937, a rhoddwyd tonfedd arall ar wahân iddi ym 1964 ar gyfer darllediadau teledol; adnabyddir y Rhanbarth Cymreig yn BBC Wales ers hynny. Cafodd rhaglenni Cymraeg eu darlledu gyntaf ar y teledu yn 1953, a darlledir darpariaeth ddyddiol ers 1957; mae'r sianel Gymraeg yn cael ei hadnabod fel BBC Cymru. Bu'r gorsafoedd radio Saesneg a Chymraeg (Radio Wales a Radio Cymru) yn unedau ar wahân ers 1977. Erbyn hyn, adnabyddir y BBC yng Nghymru yn ei chyfanrwydd - yn cynnwys BBC Wales, BBC Cymru, Radio Wales a Radio Cymru - fel BBC Cymru Wales hefyd.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Sgriptiau, 1931-2010, rhaglenni radio a theledu'r BBC a ddarlledwyd - neu yr oedd bwriad i'w darlledu - yng Nghymru. Mae'r sgriptiau yn ymwneud ag ystod eang o bynciau yn cynnwys newyddion, drama, adloniant ysgafn, cerddoriaeth, chwaraeon, crefydd, addysg a rhaglenni ar gyfer plant.

Mae rhai o'r sgriptiau yn cynnwys iaith a syniadau a allai beri tramgwydd i ddarllenwyr modern.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl dosbarthiad y sgriptiau gan y BBC yn 'genres' o fewn fformatiau radio a theledu. Mae rhif pob blwch a'r drefn y mae'r ffeiliau wedi cael eu catalogio ynddi yn deillio o restrau taenlen ('manifests') a luniwyd gan y BBC.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Rheolau hawlfraint arferol

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Saesneg a Chymraeg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

[Ychwanegir pdfs chwiladwy o gronfa ddata'r BBC ei hun o sgriptiau yn y Rhodd yma yn y man]

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Mae'r rhan fwyaf o'r disgrifiadau ffeiliau yn cynnwys manylion darllediadau unigol.

Ardal nodiadau

Nodiadau

Cyfeirier at: Sgriptiau BBC Scripts (Rhodd 2019 Donation)

Nodiadau

Dim ond detholiad o'r rhan yma o'r archif sydd wedi cael ei gatalogio hyd yn hyn. Dewiswyd y deunydd a gatalogwyd gyda sylw arbennig i'r angen am drawsdoriad cyrychiadol (radio/teledu, Cymraeg/Saesneg, genres a chyfnodau amser) yn ogystal â gofynion ehangach Archif Ddarlledu Cymru.

Nodiadau

Rhifwyd y blychau 1-1183, ond nid yw Blychau 723 na 826 yn bresennol (nodwyd fel 'No Box' yn y Manifests).
Mae nifer o flychau wedi cael eu hollti yn flychau llai yn ystod y gwaith catalogio.
Nid yw'r Manifests yn darparu disgrifiad ar gyfer Blwch 837, sydd yn bresennol yn yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Golygir yn rheolaidd 2022-2024

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Emma Towner a David Moore

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig