Clergy -- Wales -- Archives.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Clergy -- Wales -- Archives.

Equivalent terms

Clergy -- Wales -- Archives.

Associated terms

Clergy -- Wales -- Archives.

9 Archival description results for Clergy -- Wales -- Archives.

9 results directly related Exclude narrower terms

Daniel Parry-Jones Papers,

 • GB 0210 DANES
 • Fonds
 • 1946-1975 /

Papers including autograph and typescript copies of published and unpublished works, 1948-1975; articles and talks, 1956-1973; untitled articles, 1930-1963; reviews of books written by him, 1948-1977; and correspondence mainly relating to his publications, 1946-1975. Also notes, newspaper cuttings and source material used by Daniel Parry-Jones for his books and articles on the following subjects: Wales and the Welsh Language, Agriculture and the Countryside, Dialect and Agricultural Terms, History and Legends of Monmouthshire, Children's Games, Food and Diet, and Church and Clergy.

Parry-Jones, Daniel, 1891-1981

Rev. Hugh Jones Papers,

 • GB 0210 MSHUGHJON
 • Fonds
 • 1809-1872 /

The papers of the Rev. Hugh Jones, including letters, 1825-1871, mainly addressed to him and relating to preaching engagements and church affairs during his ministry at Tredegar and Carmarthen; drafts of letters, articles and sermons [1825x1872]; diaries, 1833-1853; and miscellaneous material, [1809x1872].

Jones, H. (Hugh), 1800-1872.

Shadrach Pryce and Lewis Pryce Papers,

 • GB 0210 SHAYCE
 • Fonds
 • 1653-1965 /

Papers of Shadrach Pryce, 1841-1910, including: notes on the history of Ysbyty Ifan and Pentrefoelas, [late 19th century]; ordination papers, 1859-1899; family correspondence, 1841-1855; correspondence concerning his Church career, 1856-1910; papers and correspondence relating to Hymnau Hen a Newydd, 1867-1900; and maps, 1867-1894; papers of Archdeacon Lewis Hugh Oswald Pryce, 1881-1930, including: material on the history of Ruthin and district, 1890-1920; notebooks on historical themes, Sunday School lesson booklets and related material, 1913-1929; printed lectures by Pryce and others, 1918-1930; certificates, 1892-1925; pencil and watercolour sketches, 1862-1908; family and personal correspondence, 1881-1930; correspondence and papers relating to his Church career, 1909-1928, and to family history, 1901-1928; miscellaneous papers of Hugh Price, 1814-1851, Sarah Lewis' family, 1765-1825, Rev. Hugh Lewis Pryce and Rev. John Pryce, 1851-1894; letters, diaries, and miscellaneous papers of Margaret Ellen Pryce, 1854-1902; papers of Shadrach Pryce's daughters, 1893-1965, including letters and photographs, 1893-1928, and poetry, 1896-1920; papers of Dr Arthur Meurig Pryce, including letters, 1890-1918, testimonials, 1906-1912, and papers relating to his illness and death, 1915-[1923]; papers of James Davies, 1784-1861, and of his wife's relatives, 1812-1859; papers and correspondence of Rev. Morgan Davies, 1828-1867; papers and family correspondence of Margaret Davies, 1865-1897; papers relating to Hugh Davies, 1872-1883; papers relating to Lewis, David and Mary Elizabeth Davies, 1854-1932; miscellaneous papers relating to various branches of the family, compiled by Lewis Pryce, 1653-1893; correspondence, deeds, documents, financial papers, 1876-1920; and particulars of sale of properties in Tywyn, Merionethshire, 1916-1919.

Pryce, Sarah, 1794?-1883.

Papurau Wil Ifan,

 • GB 0210 WILFAN
 • Fonds
 • 1896-1966, 2019

Papurau Wil Ifan, 1896-1982, yn cynnwys llythyrau ato, 1902-1966, ac oddi wrtho at ei deulu, 1915-1966; gweithiau cyhoeddedig a barddoniaeth a rhyddiaith, yn Saesneg yn bennaf, yn cynnwys nodiadau, [1920]-1956; pregethau, 1921-1933; dyddiaduron, 1900-1947; sgriptiau radio, 1952-1963; a chopïau o Celt a olygwyd gan Dan Evans, 1896-1897. = Papers of Wil Ifan, 1896-1982, including letters to him, 1902-1966, and from him to his family, 1915-1966; published works and poetry and prose, mainly in English, including notes, [1920]-1956; sermons, 1921-1933; diaries, 1900-1947; radio scripts, 1952-1963; and copies of Celt, edited by Dan Evans, 1896-1897.

Hefyd yn cynnwys astudiaeth Shirley Wynne Vinall, 2019, wedi ei argraffu a’i rwymo yn ddwy gyfrol, o 'Llyfr yr Achau' gan 'Wil Ifan', yn cynnwys detholiadau o lyfr nodiadau ei thaid ar hanes ei deulu, gwybodaeth am deuluoedd ei fam a’i dad yn Sir Gaerfyrddin, Cwmafan a Sir Aberteifi, a theulu ei wraig Nesta Wyn Edwards, Dolgellau, ynghyd â phennod ychwanegol gan y rhoddwr ar ei yrfa a’i ysgrifau. Ceir hefyd gopi llawysgrif o’r emyn "O Jesu, King most wonderful", a gyfieithwyd gan y Parch. E. Caswall, gyda cherddoriaeth gan B[ertram] J. Orsman, 1946, wedi’i lofnodi a’i gyflwyno gan y cyfansoddwr i’r Parch. W. Evans ('Wil Ifan'). = Also includes a study by Shirley Wynne Vinall, 2019, printed and bound in two volumes, of 'Llyfr yr Achau' by 'Wil Ifan', including extracts from her grandfather’s notebook on his family history, and containing information about his maternal and paternal families in Carmarthenshire, Cwmavon and Cardiganshire, and the family of his wife Nesta Wyn Edwards, Dolgellau, together with an additional chapter by the donor on his career and writings. Also included is a manuscript copy of the hymn "O Jesu, King most wonderful", translated by Rev. E. Caswall, with music by B[ertram] J. Orsman, 1946, signed and presented by the composer to the Rev. W. Evans ('Wil Ifan').

Papurau a roddwyd Hydref 2022: gweler y disgrifiad dan y Gyfres ychwanegol.

Wil Ifan, 1883-1968.

Papurau'r Parch. John Roberts, Llanfwrog

 • GB 0210 JOHROG
 • Fonds
 • 1812-1985 (crynhowyd 1928-1985)

Papurau, 1925-1985, y Parch. John Roberts, Llanfwrog, yn cynnwys llythyrau, yn bennaf at y Parch. a Mrs John Roberts, 1928-1985, y gohebwyr yn cynnwys R. Williams Parry, 1946-1953; cerddi llawysgrif, teipysgrif a phrintiedig, [1930]-1984; carolau ac emynau, 1962-1968; traethodau, darlithoedd ac anerchiadau crefyddol, 1949-1977, a gyflwynwyd mewn cystadlaethau eisteddfodol; darlithoedd, anerchiadau a nodiadau ar lenyddiaeth Gymraeg a phynciau crefyddol, 1957-1987; pregethau, [1929]-1979; sgriptiau radio ar gyfer gwasanaethau crefyddol, 1943-1978; sgetsys, dramâu byrion a rhaglenni nodwedd, 1964-1979; llyfrau nodiadau, 1932-1978; deunydd yn ymwneud ag R. Williams Parry, 1925-1969; a deunydd hanesyddol yn ymwneud â Chapel Moriah, Caernarfon, 1812-1979, Capel Tegid, Y Bala, 1885-1968, a Chapel y Garth, Porthmadog, 1945-1949. = Papers, 1925-1985, of the Rev. John Roberts, Llanfwrog, including: letters, mostly to Rev. and Mrs John Roberts, 1928-1985, the correspondents including R. Williams Parry, 1946-1953; manuscript, typescript and printed poems, [1930]-1984; carols and hymns, 1962-1968; essays, lectures and religious addresses, 1949-1977, entered for eisteddfod competitions; lectures, addresses and notes on Welsh literature and religious subjects, 1957-1987; sermons, [1929]-1979; radio scripts for religious services, 1943-1978; sketches, short dramas and feature programmes, 1964-1979; notebooks, 1932-1978; material relating to R. Williams Parry, 1925-1969; and historical material relating to Capel Moriah, Caernarfon, 1812-1976, Capel Tegid, Y Bala, 1885-1968, and Capel y Garth, Porthmadog, 1945-1949.

Roberts, John, 1910-1984

Papurau Gomer M. Roberts,

 • GB 0210 GOROBERTS
 • fonds
 • 1813-1983 (crynhowyd [1940au]-[1983]) /

Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hysgrifennu neu eu golygu gan Gomer M. Roberts neu'n cynnwys cyfraniadau ganddo, neu rifynnau o gylchgronau yn cynnwys gweithiau neu gerddi ganddo; gwaith gan awduron eraill, 1911-1966, gyda nodiadau, sylwadau a chywiriadau yn llaw Gomer M. Roberts; cyhoeddiadau, 1916-1976, Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd; llyfrynnau,1865-1960, yn cynnwys erthyglau gan nifer fawr o awduron allan o wahanol gylchgronau; cyfrolau o dorion o'r wasg, 1931-1937; gweithiau cyhoeddedig a theipysgrif,1950-1982, a gyflwynwyd i Gomer M. Roberts gan eu hawduron; eitemau printiedig amrywiol, 1876-1944; sgriptiau radio ar gyfer rhaglenni i'w darlledu i ysgolion Cymru,194-1967; llyfrau lloffion o ysgrifau o waith Gomer M. Roberts, 1859-1944; a phapurau amrywiol,1924-1982 = The collection comprises: diaries, 1946-1983; research papers, mainly deriving from Gomer M. Roberts's researches into the history of Calvinistic Methodism in Wales, and also including transcripts of research materials, drafts of writings etc.; copies of published works, 1924-1976, either written or edited by Gomer M. Roberts or else containing contributions by him, or issues of journals containing writings or poems written by him; works by other authors, 1911-1966, bearing notes, observations and corrections in the hand of Gomer M. Roberts; publications, 1916-1976, of the Historical Society of the Calvinistic Methodists; booklets, 1865-1960, including articles by a large number of authors taken from various journals; volumes of press cuttings, 1931-1937; published and typescript works, 1950-1982, presented to Gomer M. Roberts by their authors; miscellaneous printed matter, 1876-1944; radio scripts for programmes to be broadcast to Welsh schools, 1964-1967; scrapbooks of material written by Gomer M. Roberts, 1859-1944; and miscellaneous papers, 1924-1982.

Roberts, Gomer Morgan

Papurau'r Parch. W. R. Pelidros Jones

 • GB 0210 PELIDROS
 • Fonds
 • 1878-1958

Papurau Pelidros yn cynnwys barddoniaeth, drafftiau cerddi, libreto a thorion papur newydd o'i farddoniaeth cyhoeddedig,1903-1933; rhyddiaith, yn cynnwys dramâu, dadleuon, bywgraffiadau, darlithoedd, traethodau ac anerchiadau,1904-1932; llawysgrifau, nodiadau a thorion papur newydd o'i bregethau, 1906-1938; llythyrau ato ef a'i deulu, 1878-1928; dyddiaduron,1906-1958; a phapurau personol a theuluol, 1904-1958 = Papers of Pelidros comprising poetry, drafts of poems, libretto and newspaper cuttings of published poetry, 1903-1933; prose, comprising dramas, debates, biographies, lectures, essays and addresses, 1904-1932; manuscripts, notes and newspaper cuttings of sermons by him, 1906-1938; letters to him and his family, 1878-1928; diaries, 1906-1958; and personal and family papers, 1904-1958.

Jones, W. R. (William Richard), Pelidros, 1877-1958

Papurau'r Parch. J. Dyfnallt Owen

 • GB 0210 JDYFWEN
 • Fonds
 • 1863-1956

Papurau o eiddo J. Dyfnallt Owen neu a grynhowyd ganddo, 1863-1956, yn cynnwys pregethau; nodiadau bywgraffyddol ar weinidogion anghydffurfiol; llythyrau a phapurau eraill yn ymwneud ag achos yr Annibynwyr, 1863-1953; llythyrau amrywiol pellach, 1878-1956, rhai ohonynt yn cyfeirio at yr Orsedd yn Llydaw a Chernyw; dyddiaduron, 1897-1956; cyfraniadau ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Tyst, etc., 1923-[1953]; sgriptiau radio, 1931-1955; pregethau, 1919; torion o'r wasg, [1872]-1954; dyddlyfrau taith, a nodiadau ar bynciau hanesyddol a llenyddol, 1901-1953. = Papers of and accumulated by J. Dyfnallt Owen, 1863-1956, including sermons; biographical notes on nonconformist ministers; letters and other papers concerning the Independent cause, 1863-1953; further miscellaneous letters, 1878-1956, some of which refer to the Gorsedd in Brittany and Cornwall; diaries, 1897-1956; contributions for publication in Y Tyst, etc., 1923-[1953]; radio scripts, 1931-1955; sermons, 1919; press cuttings, [1872]-1954; travel journals, and notes on historical and literary subjects, 1901-1953.

Dyfnallt, 1873-1956.

Papurau W. Berllanydd Owen

 • GB 0210 BERWEN
 • Fonds
 • 1929-1984

Papurau Berllanydd, [1929]-1984, yn cynnwys dyddiaduron, 1929-1933,1935-1970, 1982-1984, papurau personol yn cynnwys copïau o'i ewyllys,1981,nodiadau ar gyfer pregethau, anerchiadau crefyddol a gwaith bugeiliol, barddoniaeth a deunydd eisteddfodol, torion papur newydd a deunydd printiedig. = Papers of Berllanydd, [1929]-1984, comprising diaries, 1929-1933, 1935-1970, 1982-1984, personal papers including copies of his will, 1981, notes for sermons, religious addresses and pastoral work, poetry and eisteddfod material, newspaper cuttings and printed material.

Owen, W. Berllanydd (William Berllanydd), 1899-1984.