Fonds GB 0210 MCCCM - Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 MCCCM

Teitl

Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

Dyddiad(au)

  • 2008-2023 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

12 bocs bach & 3 bocs mawr = 12 small boxes & 3 large box; 0.173 metrau ciwbig = 0.173 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a chynyddwyd pwerau deddfu'r Cynulliad. Bellach roedd gan y Cynulliad y pwerau i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. Bellach, nid yw cyfreithiau'r Cynulliad yn cael eu hadnabod fel Mesurau Cynulliad, ond yn hytrach mae cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw'n 'Biliau', a bydd cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Y Trydydd Cynulliad (2007-2011), felly, oedd yr unig gynulliad i basio Mesurau. = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and the law making powers of the Assembly were increased. The National Assembly now had the powers to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. Assembly laws now ceased to be called Assembly Measures and proposed laws are called Bills and the enacted laws are called Acts. Thus the Third Assembly (2007-2011) was the only Welsh Assembly to pass measures.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2011 = November 2011; 006191211.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2013 = June 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2013 = November 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Chwefror 2014 = February 2014

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mawrth 2013 = March 2013

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2015 = June 2015

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Caerydd = Cardiff; Rhodd = Donation; Mai 2019 = May 2019

Senedd Cymru = Welsh Parliament; Caerydd = Cardiff; Rhodd = Donation; Mawrth 2023 = March 2023

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mesurau Cynulliad Cymru, 2008-2011 Deddfau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011-20 a Actau Senedd Cymru 2021-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Senedd Cymru. = Measures of the National Assembly for Wales, 2008-2011, Acts of the National Assembly for Wales 2011-2021, Acts of the Welsh Parliament 2021-. All the Measures and Acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales/Welsh Parliament.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell. = All records donated to the National Library of Wales have been retained..

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn debygol. = Accruals are likely.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC fesul Cynulliad/Senedd a blwyddyn. = Arranged at NLW into groups by Assembly/Parliament and year.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg. = Welsh and English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Ceir copïau caled eraill o'r mesurau a'r deddfau yn LlGC. = Other hard copies of the measures and acts are held at NLW.

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ceir copïau electronig o'r mesurau a'r deddfau ar wefan Deddfwriaeth DU: https://www.legislation.gov.uk/browse/wales. = Electronic versions of the measures and acts can be viewed on the UK Legislation website: https://www.legislation.gov.uk/browse/wales

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. = Title supplied from contents of fonds.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006191211

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH = Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Rhagfyr 2011 & Mawrth 2014 = December 2011 & March 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023..

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: gwefan Cynulliad Cenedaethol Cymru (http://www.assemblywales.org/) a gwefan Wales/Cymru (http://www.wales.com), edrychwyd 21 Rhagfyr 2011. = Compiled by Nia Wyn Dafydd. The following sources were used in the compilation of this description: National Assembly for Wales website (http://www.assemblywales.org/) and Wales/Cymru website (http://www.wales.com), viewed 21 December 2011;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig