Showing 31 results

Archival description
Gwenallt, 1899-1968
Print preview View:

General correspondence: Meic Stephens

The file comprises mainly of correspondence, 1968-1969, relating to the preliminary meeting and other early meetings of the English Language Section of the Academi. The preliminary meeting was arranged by Meic Stephens and the file includes invitations sent out by him, letters of reply, and letters commenting on this first meeting. The file also includes letters inviting writers to become members of the Academi, their replies and lists of those writers who have accepted or declined membership. There are a few references to discussions about the establishment of a new English language literary magazine, an idea which was rejected for the time being. There are letters from and references to, many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Alexander Cordell, Brenda Chamberlain, Tony Conran, Rhys Davies, Tudor David, Menna Gallie, Bryn Griffiths, Peter Gruffydd, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffith, Gwenallt, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, Emyr Humphreys, A. G. Prys Jones, David Jones, Dedwydd Jones, Glyn Jones, Gwyn Jones, Jack Jones, John Idris Jones, Sally Roberts Jones, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, Roland Mathias, Leslie Norris, John Ormond, Alun Owen, D. Parry-Jones, Cecil Price, Alun Richards, Gwyn Thomas, R. S. Thomas, John Tripp, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Harri Webb, Gwyn Williams, Herbert Williams, John Stuart Williams and Raymond Williams.

Stephens, Meic

Llythyrau llenorion Cymraeg

  • NLW MS 22036D.
  • File
  • 1917-1986

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James Jones (Gwenallt) (1) 1953, T. Gwynn Jones (9) 1923-1939, J. Saunders Lewis (5) 1931-1976, Caradog Prichard (4) 1962-1972, Kate Roberts (28) 1937-1983, D. J. Williams (6) 1917-1969, and T. H. Parry-Williams (1) 1953.

Llythyrau,

Llythyrau, 1935-1993. Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym R. [Jones] (3), Kate Roberts, Gwenallt, Jennie [Eirian Davies] ac aelodau'r teulu. Ceir llythyrau yn ei longyfarch ar ei benodi'n Brifathro Coleg Coffa, Aberhonddu, yn 1952.

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Penddelwau = Busts

Deunydd yn ymwneud â phenddelwau o enwogion Cymreig a gomisiynwyd oddi wrth ac a grewyd gan John Meirion Morris, y gwrthrychau'n cynnwys y chwaraewr rygbi Ray Gravell, y naturiaethwr, botanegydd, ieithydd, daearyddwr a'r hynafiaethydd Edward Lhuyd, yr addysgwr Ifor Owen, y mynach a'r offeiriad Sant John Roberts, y bardd, hynafiaethydd a'r casglwr Iolo Morganwg (Edward Williams), a'r beirdd Dafydd ap Gwilym, R. S. Thomas, Gwenallt (D. Gwenallt Jones) a Waldo Williams. Mae'r deunydd yn cynnwys gohebiaeth, drafft-ddarluniau, amcangyfrifon, ffotograffau a llungopïau o ddeunydd printiedig. Ymhlith y gohebwyr y mae'r gwleidydd a'r bargyfreithiwr Elfyn Llwyd, y caligraffydd, cerflunydd ac athro Ieuan Rees a'r ysgolhaig a'r gwleidydd cenedlaetholgar Edward (Tedi) Millward.
= Material relating to busts of famous Welsh people commissioned from and created by John Meirion Morris, the subjects including the rugby player Ray Gravell (1951-2007), the naturalist, botanist, linguist, geographer and antiquarian Edward Lhuyd (1660-1709), the educator Ifor Owen, the monk and priest Saint John Roberts, the poet, antiquarian and collector Iolo Morganwg (Edward Williams), and the poets Dafydd ap Gwilym, R. S. Thomas, Gwenallt (D. Gwenallt Jones) and Waldo Williams. The material includes correspondence, draft drawings, estimates, photographs and photocopies of printed matter. The correspondents include the politician and barrister Elfyn Llwyd, the calligrapher, sculptor and teacher Ieuan Rees, and the nationalist academic and politician Edward (Tedi) Millward.

Cerddi = Poetry

Llungopïau o gerddi Cymraeg sy'n cyfeirio at frwydr Llangyndeyrn, sef 'Sir Gaerfyrddin (Cân deyrnged i Lywydd Plaid Cymru [Gwynfor Evans] ar ei ethol yn Aelod Seneddol)' gan Gwenallt (o Y Coed (Gwasg Gomer, 1969)); 'Cwm Cymwynas' gan Mererid Hopwood; 'Dathlu 50 Mlynedd Achub Llangynderyn' gan Tudur Dylan; 'Llangyndeyrn' gan Arwel John; 'Y Frwydr' gan Idris Reynolds; 'Pentref (i bobol Llangyndeyrn)' gan Iolo Jones; 'Y Frwydr' gan Geraint Roberts (cyhoeddwyd yn Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr (gol. Geraint Roberts) (Cyhoeddiadau Barddas, 2014)); 'Llangyndeyrn' gan y Parchedig W. M. Rees (gweler nodyn ym mhrif weithlen yr archif); 'Dŵr' gan Hannah Roberts; a 'Bro Fy Mebyd' gan W. T. Thomas. Cyhoeddwyd 'Cwm Cymwynas', 'Dathlu 50 Mlynedd Achub Llangyndeyrn' a 'Llangyndeyrn' (Arwel John) yn Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 gan W. M. Rees (Y Lolfa, 2013) (gweler nodyn ym mhrif weithlen yr archif). 'Y Frwydr' oedd englyn buddugol y Prifardd Idris Reynolds ar gyfer Talwrn y Ddau Gwm (Tryweryn a Gwendraeth Fach) (meuryn: Tudur Dylan) adeg dathlu hannercanmlwyddiant y frwydr yn 2013. Arnodiad, yn ôl pob tebyg yn llaw Hywel Gealy Rees wrth yr englyn 'Pentref (i bobol Llangyndeyrn)' gan Iolo Jones: 'Iolo Jones Y Talwrn Radio Cymru'. Cyhoeddwyd 'Llangyndeyrn' gan y Parchedig W. M. Rees yn y gyfrol Cloi'r Clwydi a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Les Llangyndeyrn ym 1983 (gweler dan Dathlu'r ugain mlynedd). Arnodiad, yn ôl pob tebyg yn llaw Hywel Gealy Rees wrth y gerdd 'Dŵr' gan Hannah Roberts: 'Cerdd fuddugol gan Hannah Roberts' (ni enwir y gystadleuaeth).
= Photocopied Welsh poetry which relates to Llangyndeyrn's 'fight for victory', comprising: 'Sir Gaerfyrddin (Cân deyrnged i Lywydd Plaid Cymru ar ei ethol yn Aelod Seneddol)' ['Carmarthenshire (Song in tribute to the Leader of Plaid Cymru [Gwynfor Evans] on his election as Member of Parliament)'] by Gwenallt (from Y Coed (Gomer Press, 1969); 'Cwm Cymwynas' ['Favour Valley'] by Mererid Hopwood; 'Dathlu 50 Mlynedd Achub Llangyndeyrn' ['Celebrating 50 Years Since the Saving of Llangyndeyrn'] by Tudur Dylan; 'Llangyndeyrn' by Arwel John; 'Y Frwydr' ['The Battle'] by Idris Reynolds; 'Pentref (i bobol Llangyndeyrn)' ['Village (to the people of Llangyndeyrn)'] by Iolo Jones; 'Y Frwydr' ['The Battle'] by Geraint Roberts (published in Beirdd Bro Eisteddfod Sir Gâr (ed. Geraint Roberts) (Barddas Publications, 2014)); 'Llangyndeyrn' by the Reverend W. M. Rees (see note in main section of archive); 'Dŵr' ['Water'] by Hannah Roberts; and 'Bro Fy Mebyd' ['My Birthplace'] by W. T. Thomas. 'Cwm Cymwynas', 'Dathlu 50 Mlynedd Achub Llangyndeyrn' and 'Llangyndeyrn' (Arwel John) were published in Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 by W. M. Rees (Y Lolfa, 2013) (see note in main section of archive). 'Y Frwydr' was the winning englyn (four-line strict-metre verse) in a competition between poets of the Gwendraeth and Tryweryn Valleys, chaired by the award-winning poet Tudur Dylan, to celebrate the half-centenary of Llangyndeyrn's 'fight for victory' in 2013. Annotation, probably in the hand of Hywel Gealy Rees, alongside the englyn 'Pentref (i bobol Llangyndeyrn)' by Iolo Jones (trans.): 'Iolo Jones Y Talwrn [poetic competition] Radio Cymru'. 'Llangyndeyrn' by the Reverend W. M. Rees was published in Cloi'r Clwydi (pub. Llangyndeyrn Welfare Society, 1983) (see under Twentieth anniversary celebrations). Annotation, probably in the hand of Hywel Gealy Rees, alongside 'Dŵr' by Hannah Roberts (trans.): 'Winning poem by Hannah Roberts' (competition not specified).

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1966

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. E. Caerwyn Williams, R. S. Thomas, Islwyn Ffowc Elis a Gwenallt. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Gwaed Gwirion, Emyr Jones, yn ogystal â chyfeiriadau Tecwyn Lloyd at rai o helyntion is-etholiad Sir Gaerfyrddin, 1966 a llythyr oddi wrth Vernon Jones, athro yn Ysgol y Berwyn y Bala, yn cynnig y syniad, am y tro cyntaf, o enwebu Saunders Lewis ar gyfer Gwobr Nobel.

Bowen, Euros,

Llythyrau J (Jaffrennou - Jones, J. R.)

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae A. O. H. Jarman (2), R. T. Jenkins (16), Dilwyn John (5), Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (7), D. Gwenallt Jones (24, rhan o un llythyr yn llaw Waldo Williams), E. D. Jones (32), Gwilym R. Jones (3) a Iorwerth Hughes Jones (5).

Llythyrau at David Bowen, I-O

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Norah Isaac, John Gwili Jenkins, Cynan, William John A.S., D. Gwenallt Jones, E. Cefni Jones, E. K. Jones, J. T. Jones, Moelona, Tydfil, D. T. Morgan, Eluned Morgan, T. J. Morgan a J. Dyfnallt Owen.

Isaac, Norah

The dragon has two tongues

The file comprises correspondence, 1964-1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The dragon has two tongues (London, 1968), mostly from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and includes letters from Brynmor Jones (4), Gerald Morgan, Gwyn Thomas, Maxwell Fraser, Gwyn Jones (2), Keidrych Rhys, D. Gwenallt Jones, Roland Mathias (4), Meic Stephens, Richard Morris Jones, Alun R. Jones, editor Mabon (copy), Ron Berry, A. G. Prys-Jones (2), W. C. Elvet Thomas, Bryn Griffiths, and Elwyn Davies. A number of letters concern permission to quote from the works of writers featured in the book and the Welsh Arts Council prize awarded to Glyn Jones for the work; some letters contain references to The Island of Apples. -- Also included are royalty statements and other related papers including manuscript drafts of sections of the essay on Dylan Thomas, and a hand-painted design by Glyn Jones for the dust jacket. In addition, the file contains a programme of the Theatr Clwyd Company production 'My People', 1980, based on Caradoc Evans's short stories, which includes an extract from The dragon has two tongues; and printed notes regarding the television series 'The dragon has two tongues', 1985.

Jones, Brynmor, 1930-1999

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1915-1977, at Elizabeth Williams, nifer yn ymwneud â G. J. Williams a chyhoeddi ei waith; capel Bethesda'r Fro; dyfodol yr iaith Gymraeg; Undeb Cymru Fydd a Phlaid Cymru. Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn Ashton, Rachel Bromwich (2), D. Simon Evans (4), Aneirin Talfan Davies, Cassie Davies, Rachel Ellenborough (21, ynghyd â pheth o'i gwaith dan yr enw Rachel Law, a gwybodaeth yngŷn ag achau'r teulu (Iolo Morganwg)), Gwynfor Evans (2), Raymond Gower, Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (2), D. Gwenallt Jones (3; ac 1 oddi wrth Nel Gwenallt ar farwolaeth ei gŵr), E. D. Jones (6), Ceri Lewis, Saunders Lewis (3; un oddi wrtho at ei wraig, Margaret, pan oedd yn y carchar; a 3 oddi wrth Margaret at Elizabeth Williams; ac 1 llythyr, 1931, at Saunders Lewis oddi wrth J. Alun Pugh), Timothy Lewis (2), T. J. Morgan, Rhys Nicholas, Iorwerth Peate, Eurys Rowlands, R. J. Thomas (6), a D. J. Williams (6).

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Poems by various authors

The file comprises typescript, manuscript and printed copies of poems by various authors (in many cases the author's name is not noted). Includes a typescript copy of a poem by Peter Levi entitled 'Thirty ways of drowning in the sea', with a letter from Alasdair Clayre at All Souls College, Oxford, dated 17 Sept. 1965, asking David Jones whether he would like 'a drawing or two drawings of yours to be used as illustrations for a limited edition of this poem?' (for drafts of a reply to this letter see A2/1), and typescript copies of poems by Charles Madge ('The Storming of the Brain', dated 2 July 1950), Dylan Thomas ('Elegy'), Saunders Lewis ('The Choice', translated by R. Wynne), Stefan George ('Come in the Park described as dead and see', translated by Vernon Watkins and signed by him), William Hayward, Herbert Read, and a translation of 'Wales' by Gwenallt Jones.

Levi, Peter

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Llythyrau Jones (A-D)

Llythyrau, 1915-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (2), Alun Jones (Cilie), Aneurin Jenkins-Jones (1), Bedwyr L[ewis] Jones (7), Bobi Jones (10), Dafydd [Jones, 'Isfoel'] (1), Dafydd Glyn Jones (2), [D.] Gwenallt Jones (25), gan gynnwys drafft o'i gerdd 'Rhydcymerau' er mwyn cael barn D. J. Williams ar ei ddisgrifiad o'i dad-cu Esgeirceir gan na welodd mohono erioed, [D. J.] Odwyn Jones (6), Dafydd Orwig [Jones] (3), ac englyn, [1966], gan Dic [Jones] wedi iddo brynu copi o Storïau'r Tir.

Cynan, 1895-1970

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Tegwen Clee (Morris); Aneirin Talfan Davies; Jennie Eirian Davies (3); Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Moses Griffith; J. Gwyn Griffiths (3); Gwenallt; Edward Nevin; Arglwydd/Lord Ogmore (cyn hynny/formerly David Rees Rees-Williams) (4); Iorwerth C. Peate (3); Dewi Watkin Powell (5); Y Barnwr/Judge J. Alun Pugh; Keidrych Rhys (2).

Clee, Tegwen, 1901-1965

Results 1 to 20 of 31