Showing 265 results

Archival description
Only top-level descriptions fonds
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

 • GB 0210 HILLSL
 • fonds
 • 1838-1945

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, cofrestri a llyfrau cofnodion yr Ysgol Sul, 1838-1914, a gohebiaeth a deunydd perthynol, 1925-1945, Capel Hill's Lane, Amwythig.

Capel Hill's Lane (Shrewsbury, England)

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth,

 • GB 0210 URDYTH
 • fonds
 • 1928-1991 /

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, y pwyllgor cyffredinol a phwyllgorau eraill, 1928-1990; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill,1968-1991; a chyfrol o dorion o'r wasg a rhaglenni, 1954-1964 = Papers of Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: minutes of the annual general meeting, general committee and other committees, 1928-1989; membership books of officials and committee members, 1933-1990; minutes, correspondence and other papers, 1968-1991; and volume of newspaper cuttings and programmes, 1954-1964.

Urdd Gobaith Cymru. Aelwyd Aberystwyth.

Papurau Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry,

 • GB 0210 COFRRY
 • fonds
 • 1939-1980 /

Llythyrau cyffredinol a anfonwyd at Miss Blodwen Hughes, 1939-1960, gyda R. Williams Parry ymhlith y gohebwyr,1950; llythyrau at Blodwen Hughes yn ymwneud â gweinyddu'r Gronfa Goffa, 1960-1977; llythyrau,1965-1977, oddi wrth Fanc Lloyds; cofnodion a phapurau eraill yn ymwneud â'r Pwyllgor Coffa, 1959-1977, a'r Gronfa Goffa,1960-1965; cyfrifon a chofnodion cyllidol eraill,1960-1980; rhestr tanysgrifwyr, 1960-1980; a thorion papur newydd = General letters to Miss Blodwen Hughes, 1939-1960, the correspondents including R. Williams Parry, 1950; letters to Blodwen Hughes relating to the administration of the Memorial Fund, 1960-1977; letters, 1965-1977, from Lloyds Bank; minutes and other papers relating to the Memorial Committee, 1959-1977, and the Memorial Fund, 1960-1965; accounts and other financial records, 1960-1980; lists of subscribers, 1960-1980; and newspaper cuttings.

Hughes, Blodwen, of Penygroes.

Papurau D. J. Roberts,

 • GB 0210 DJROBERTS
 • fonds
 • [c. 1833]-1977 (crynhowydd [20fed ganrif]) /

Papurau y Parch. D.J. Roberts, c. 1833-1977,yn cynnwys deunydd a defnyddiodd wrth ymchwilio i hanes Capel Mair, ac a gyhoeddwyd dan y teitl Capel Mair, Aberteifi (Llandysul,1955), a hefyd gohebiaeth a nodiadau, 1905-1971, yn ymwneud â bywgraffiad o Dr Peter Price, a gyhoeddwyd dan y teitl Cofiant Peter Price (Abertawe, 1970), ynghyd â deunydd, 1974-1977, yn ymwneud â threfnu'r eisteddfod genedlaethol yn Aberteifi = Papers of the Rev. D. J. Roberts, 1833-1977, comprising materials used in his research on the history of Capel Mair, which was published as Capel Mair, Aberteifi (Llandysul, 1955), and also correspondence and notes, 1905-1971, relating to his biography of Dr Peter Price, published as Cofiant Peter Price (Swansea, 1970), together with material, 1974-1977, relating to the organisation of the 1976 national eisteddfod at Cardigan.

Roberts, D. J. (David John).

Papurau Cymdeithas Cymry Wallasey,

 • GB 0210 CYMSEY
 • fonds
 • 1943-1992 /

Cofnodion Cymdeithas Cymry Wallasey, 1943-1992, yn cynnwys llyfrau cofnodion,1944-1992; cyfriflyfrau, 1943-1992; llyfrau cyfeiriadau, 1956-1992; a gohebiaeth, 1973-1980; cofnodion a chyfrifon Aelwyd Wallasey, 1948-1967; a chofnodion Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey, 1952-1973 = Records of Cymdeithas Cymry Wallasey, 1943-1992, including minute books, 1944-1992; account books, 1943-1992; address books, 1956-1992; and correspondence, 1973-1980; minutes and accounts of 'Aelwyd' Wallasey, 1948-1967; and records of Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey, 1952-1973.

Cymdeithas Cymry Wallasey.

Papurau E. G. Millward,

 • GB 0210 MILLWARD
 • fonds
 • 1959-1976 /

Papurau gwleidyddol E. G. Millward, 1959-1976, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â'r economi Gymreig, 1966-1969; etholiadau cyffredinol, 1959-1974; gohebiaeth Grŵp Ymchwil Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, 1966-1970; papurau'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol 1970; cofnodion yn ymwneud â chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1966-1970; papurau a thorion papur newydd yn ymwneud â'r economi a swyddi yng Nghymru, 1959-1976; papurau'n ymwneud â'r iaith Gymraeg, 1967-1981; a gohebiaeth a phapurau cyffredinol, 1969-1976 = Political papers of E. G. Millward, 1959-1976, including papers relating to the Welsh economy, 1966-1969; general elections, 1959-1974; correspondence of the Plaid Cymru Research Group relating to farming, 1966-1970; papers relating to the General Election 1970; records relating to Plaid Cymru publications, 1966-1970; papers and newspaper cuttings relating to the economy and to employment in Wales, 1959-1976; papers relating to the Welsh language and education, 1967-1981; and correspondence and general papers, 1969-1976.

Millward, E. G. (Edward Glynne), 1930-

CMA: Cofysgrifau Capel Aberfan,

 • GB 0210 ABRFAN
 • fonds
 • 1892-1988 /

Cofysgrifau Capel Aberfan, yn cynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1892-1988; tair cyfrol yn cynnwys cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1897-1981; cyhoeddiadau Sabothol, 1917-1958; cofnodion y Blaenoriaid, 1947-1976; cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1964-1971; cofrestr yr Ysgol Sul, 1926-1959; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1948.

Capel Aberfan (Aberfan, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

 • GB 0210 CAPSEI
 • fonds
 • 1874-1986

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau'r Ysgol Sul, 1874-1923, a chofnodion amrywiol yn ymwneud â'r capel a gweithgareddau'r aelodau, 1891-1986.

Daeth dau focs ychwanegol o bapurau amrywiol yn perthyn i'r capel i law, Chwefror 2009 a Mehefin 2010, ac un ffeil mis Hydref 2012. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Llyfr cyfrifon, 1921 a 1971; heb ei chatalogio.

Capel Seion (Capel Seion, Ceredigion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Ffestiniog

 • GB 0210 ENGFFE
 • fonds
 • 1881-1948

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â materion ariannol y capel, yr ochr weinyddol a'r Ysgol Sul. Ceir llyfr yr eisteddleoedd, 1881-1945, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1881-1948, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1887-1948, llyfr y Trysorydd, 1888-1930, cofrestri'r Ysgol Sul, 1911-1946, a llyfr Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1939-1948, yn eu plith.

Eglwys Engedi (Ffestiniog, Wales)

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig,

 • GB 0210 CCYGP
 • fonds
 • 1973-1989 /

Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig yn cynnwys llyfrau cofnodion,1973-1994; gohebiaeth,1973-1989; cylchlythyrau,1973-1988; a holiadur yn ymweud â dyfodol y Gymdeithas, [1984] = Papers of Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig consisting of minute books, 1973-1994; correspondence, 1973-1989; circulars, 1973-1988; and a questionnaire concerning the future of the Association, [1984].

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig.

Papurau Meurig Maldwyn,

 • GB 0210 MEUWYN
 • fonds
 • [1895]-[1986] /

Papurau llenyddol Morris Jones, yn cynnwys cerddi llawysgrif yn Saesneg, [1895]; copïau llawysgrif o erthyglau, traethodau a chystadlaethau eisteddfodol yn Gymraeg, [1898]-1924; torion papur newydd o'i gyfraniadau i'r wasg leol a Chymreig,1903-1931; nodiadau ar Morris Jones gan T. Francis Thomas, [1925x1986]; a phapurau T. Francis Thomas, 1925-[1986], gan gynnwys deunydd yn ymwneud â 'Ioan Maldwyn', llyfr nodiadau a thraethodau teipysgrif ynghylch Carno, [1925x1986]; a cherddi, 1942-[1965]. = Literary papers of Morris Jones, including manuscript poems in English, [1895]; manuscript copies of Welsh articles, essays and eisteddfod compositions, [1898]-1924; newspaper cuttings of his contributions to the local and Welsh press, 1903-1931; notes on Morris Jones by T. Francis Thomas, [1925x1986]; and papers, 1925-[1986], of T. Francis Thomas, including material relating to 'Ioan Maldwyn', notebook and typescript essays concerning Carno, [1925x1986]; and poems, 1942-[1965].

Jones, Morris, 1866-1944

Llawysgrifau'r Parch. John Williams, Aberystwyth,

 • GB 0210 MSJOHNWIL
 • fonds
 • 1824-1895.

Papurau a fu'n eiddo i'r Parch. John Williams a'i deulu, 1824-1895, yn cynnwys ei lyfr lloffion, [19 gan., ail ½], pregethau ac anerchiadau, [c. 1850]-1895, papurau teuluol, [c. 1826]-1879, deunydd yn ymwneud â Chapel y Tabernacl, Aberystwyth, 1850-1878, cofnodion Cyfarfod Athrawon Sir Aberteifi, 1824-1836, a llyfr cyfrifon ar gyfer y sgwner 'Hope', [1850]-1860. = Papers belonging to the Rev. John Williams and his family, 1824-1895, including his scrapbook, [19 cent., second ½], sermons and addresses, [c. 1850]-1895, family papers, [c. 1826]-1879, materials relating to the Tabernacl chapel, Aberystwyth, 1850-1878, records of Cyfarfod Athrawon Sir Aberteifi, 1824-1836, and an account book of the schooner 'Hope', [1850]-1860.

Williams, John, 1826-1898.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed,

 • GB 0210 BETHBARG
 • fonds
 • 1876-1971 /

Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1903-1951; cofnodion ariannol, 1876-1971; a phapurau cynnar, 1876-1881, yn ymwneud â sefydlu'r Eglwys, gan gynnwys hanes yr Eglwys, gohebiaeth a chofnodion y cyfarfod cyntaf.

Bethania (Church : Bargoed, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug,

 • GB 0210 TRICHRUG
 • fonds
 • 1890-1999 /

Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug, ym mhlwyf Trefilan, 1890-1999, yn cynnwys llyfrau casglu at y weinidogaeth, 1894-1999, llyfr cyfrifon, 1931-1996, llyfr cyfrifon yr Ysgol Sul, 1909-1927, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1941-[1943], ynghyd â llyfr aelodaeth, 1890-1958, a hefyd cofrestr bedyddiadau, 1890-1987 a priodasau, 1953-1979, a cofrestr y Gymdeithas Ddirwestol, 1903 a 1908.

Capel Hermon, Trichrug (Ceredigion, Wales).

CMA: Cofysgrifau Eglwys Libanus, Y Borth

 • GB 0210 LIBORT
 • fonds
 • 1895-1958

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion a chyfrifon yr eglwys, 1895-1958, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1933-1941, a chofnodion y Gymdeithas Ddrama, 1948-1953.

Eglwys Libanus (Borth, Wales)

Papurau Hugh Roberts ('Yr Hen Idris'), Abergynolwyn,

 • GB 0210 HENIDRIS
 • fonds
 • 1877-1902 /

Papurau Hugh Roberts, 1877-1902, yn cynnwys penillion a cherddi, dwy ddrama fer ynglŷn â dirwest, nodiadau ac anerchiadau ar y dosbarth gweithiol a hawliau gweithwyr, anerchiadau a llythyrau at y wasg yn esbonio ei ddaliadau gwleidyddol ac yn ymwneud ag ymgyrchoedd etholiadol, nodiadau bywgraffyddol yn manylu ar ei gyfnod yn chwarel Bryneglwys a nodiadau a llythyrau ynghylch hanes Abergynolwyn = Papers of Hugh Roberts, 1877-1902, including verses and poems, two short plays concerning temperance, notes and addresses on the working classes and workers' rights, addresses and letters to the press expounding his political views and relating to election campaigns, autobiographical notes detailing his period at Bryneglwys quarry and notes and letters concerning the history of Abergynolwyn.

Roberts, Hugh, 1832-1907.

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr,

 • GB 0210 BETDAR
 • fonds
 • 1860-1970 /

Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1922-1966; cofnodion ariannol, 1860-1970; ac ystadegau'r Capel, 1898-1932.

Bethania (Church : Aberdare, Wales).

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tabernacl, Blaengarw,

 • GB 0210 TABACL
 • fonds
 • 1924-2001 /

Y mae'r archif yn cynnwys cofnodion pwyllgorau Eglwys Tabernacl, Blaengarw, 1925-1977, ynghyd â chyfrifon ariannol, 1924-1981, llyfrau casgliadau ariannol, 1945-1992, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1925-2001.

Eglwys Tabernacl (Blaengarw, Wales)

Sgriptiau Ffilmiau'r Nant,

 • GB 0210 FFILMNANT
 • fonds
 • 1982-1986/

Cop©au teipysgrif o sgriptiau teledu,[1982]-[1986] = Typescript copies of television scripts, [1982]-[1986].

Ffilmiau'r Nant Cyf.

CMA: Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale,

 • GB 0210 FERNDALE
 • fonds
 • 1902-2003 /

Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale, yn cynnwys cyfrifon, 1908-1975; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth gyda rhestri aelodaeth, 1929-2003; rhestr o aelodau ac athrawon yr Ysgol Sul, 1902-1910, a chyfrol yn nodi cyfrif yr Eisteddleoedd, 1905-1959.

Capel Penuel (Ferndale, Wales)

Results 1 to 20 of 265