Showing 270 results

Archival description
Only top-level descriptions fonds
Print preview View:

Papurau D. J. Williams (Bethesda),

 • GB 0210 DJWIAMS
 • fonds
 • 1834-1951 (crynhowyd [1890]-1951) /

Papurau David James Williams (Bethesda), 1834-1951, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â hanes Coleg Bala-Bangor a gohebiaeth, 1891-1940; nodiadau'n ymwneud â chapeli'r Annibynwyr ym Methesda, 1933, a deunydd yn ymwneud ag Ysgol Sir Bethesda, 1893-1912 = Papers of David James Williams (Bethesda), 1834-1951, including material relating to the history of Bala-Bangor College and correspondence, 1891-1940; notes relating to Congregationalist chapels in Bethesda, 1933; and material relating to Bethesda County School, 1893-1912.

Williams, D. J. (David James), 1870-1951.

Papurau Wil Ifan,

 • GB 0210 WILFAN
 • fonds
 • 1896-1966 /

Papurau Wil Ifan, 1896-1982, yn cynnwys llythyrau ato, 1902-1966, ac oddi wrtho at ei deulu, 1915-1966; gweithiau cyhoeddedig a barddoniaeth a rhyddiaith, yn Saesneg yn bennaf, yn cynnwys nodiadau, [1920]-1956; pregethau, 1921-1933; dyddiaduron, 1900-1947; sgriptiau radio, 1952-1963; a chopïau o Celt a olygwyd gan Dan Evans, 1896-1897. = Papers of Wil Ifan, 1896-1982, including letters to him, 1902-1966, and from him to his family, 1915-1966; published works and poetry and prose, mainly in English, including notes, [1920]-1956; sermons, 1921-1933; diaries, 1900-1947; radio scripts, 1952-1963; and copies of Celt, edited by Dan Evans, 1896-1897.

Wil Ifan, 1883-1968.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ffeiliau'r Swyddfa Ganolog,

 • GB 0210 EISTEDDFOD
 • fonds
 • 1959-1997 (crynhowyd 1978-1997) /

Cofnodion Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn cynnwys cofnodion Cyngor yr Eisteddfod, 1959-1973, ffeiliau yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), a llyfrau lloffion yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam). = Records of the National Eisteddfod of Wales Central Office, comprising minutes of the Eisteddfod Council, 1959-1973, files relating to eisteddfodau genedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), and scrap books (llyfrau lloffion) relating to eisteddfodau genedlaethol, 1963 (Llandudno)-1977 (Wrecsam).

National Eisteddfod of Wales. Swyddfa Ganolog.

Papurau Bryfdir,

 • GB 0210 BRYFDIR
 • fonds
 • 1891-1941 /

Papurau llenyddol Bryfdir, 1891-1941, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi, yn cynnwys copïau mewn llawysgrif o farddoniaeth yn y mesurau caeth a rhydd, llawer ohonynt ar gyfer cystadlaethau eisteddfodol,1893-1941; llyfrau nodiadau a chyfrolau eraill yn cynnwys copïau o gerddi a nodiadau ac ychydig o eitemau eraill megis rhyddiaith, torion papur newydd a thystysgrifau, [1891]-[1936] = Literary papers of Bryfdir, 1891-1941, some of which have been published, including manuscripts of poetry in strict and free metre, many of which were written for eisteddfod competitions, 1893-1941; notebooks and other volumes containing copies of poems and notes and a few other items such as prose, newspaper cuttings and certificates, [1891]-[1936].

Bryfdir, 1867-1947

Dramâu Emyr Edwards,

 • GB 0210 EMYEDW
 • fonds
 • 1973-2015

Cyfrolau wedi’u rhwymo yn cynnwys sgriptiau dramâu gan Emyr Edwards a chyfieithiadau a ddramâu ganddo, 1973-2015, ynghyd â rhai o’i weithiau cyhoeddedig ar y theatr mewn teipysgrif a chyfrol o gerddi ganddo. Ceir tair cyfrol hefyd, a grynhowyd yn 2014, yn cynnwys ffotograffau, rhaglenni ac adolygiadau’n ymwneud â pherfformiadau Theatr Genedlaethol Ieuenctid yr Urdd, 1973-88.

Bound volumes containing drama scripts by Emyr Edwards and translations of plays by him, 1973-2015, together with typescripts of some of his publications on the theatre and a volume of poetry by him. Also included are three volumes, compiled in 2014, of photographs, programmes and reviews relating to performances by the Urdd Youth Theatre Company, 1973-88.

Edwards, Emyr

Papurau Glyn M. Ashton,

 • GB 0210 ASHTON
 • fonds
 • 1910x[1991] (crynhowyd [1930x1991]) /

Mae papurau Glyn M. Ashton a dderbyniwyd yn 1992 yn cynnwys ei bapurau ymchwil, ynghyd â nifer o ysgrifau ac adolygiadau, gweithiau llenyddol, sgriptiau radio, gohebiaeth a deunydd printiedig. -- Mae'r papurau a dderbyniwyd yn 2001 yn cynnwys nodiadau a drafftiau o'i erthyglau a'i ddarlithoedd; copïau o lawysgrifau; drafftiau o'i nofelau a'i ddramâu; gohebiaeth; ynghyd â chofnodion Pwyllgor Eisteddfod y Barri, 1968.

Ashton, Glyn M

Papurau'r Athro Griffith John Williams

 • GB 0210 GJWILL
 • fonds
 • [16 gan., hwyr]-1979, gyda bylchau (crynhowyd 1911-1979)

Papurau'r Athro Griffith John Williams (1892-1963), Athro'r Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd. Yn eu plith ceir ei ohebiaeth, 1911-1962, papurau personol, 1868-1963, cyhoeddiadau a phapurau ymchwil, [1911x1979], ynghyd â chasgliad bach o lawysgrifau a gasglwyd ganddo, [16 gan., hwyr]-[?1939]. Ceir hefyd grŵp bach o bapurau ei wraig, Elizabeth, 1875-1978.

Williams, G. J. (Griffith John)

CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

 • GB 0210 SEILLAN
 • fonds
 • 1854-2000 /

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1854-2000, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys. = The fonds comprises the records of the Chapel, 1854-2000, together with the Sunday School records, 1899-1957, including registers, accounts, members' contributions, committee minutes and papers relating to the Church's societies.

Seilo (Church : Llandudno, Wales)

Papurau Ambrose Bebb,

 • GB 0210 AMBEBB
 • fonds
 • 1887-1955 (yn bennaf 1919-1955) (crynhowyd [1920au]-1958) /

Mae'r fonds yn cynnwys gohebiaeth, 1898-1958, dyddiaduron, 1918-1954, llawysgrifau a theipysgrifau llawer o'i gyhoeddiadau llenyddol, hanesyddol, crefyddol a hunangofiannol, 1934-1955, copi o'i draethawd MA, 1920, ynghyd â nifer bychan o ddarlithoedd a phapurau amrywiol, 1937-1949. Mae rhai o'r llythyrau at Bebb, ynghyd â rhai o'i ddyddiaduron, yn taflu goleuni gwerthfawr ar gyflwr a hanes Llydaw cyn ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac i raddau llai, ar hanes cynnar Plaid Cymru.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955.

Papurau Alwyn D. Rees,

 • GB 0210 ADREES
 • fonds
 • [c. 1930]-1974 /

Papurau'r cymdeithasegydd Alwyn D. Rees, 1911-1974, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phrifysgol Cymru, yn bennaf â Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1920au-1974, gan gynnwys papurau'n ymwneud â'r comisiwn a sefydlwyd i archwilio strwythur ffederal Prifysgol Cymru yn y 1960au; papurau ynglŷn â lle'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r ymgyrch i sefydlu neuadd Gymraeg i fyfyrwyr yn Aberystwyth,1967-1974; papurau'n ymwneud â llyfrau, erthyglau a darlithoedd Alwyn D. Rees, 1933-1973, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, [c.1964]-1974; papurau'n ymwneud â Barn, 1966-1967; papurau'n ymwneud â darlledu yng Nghymru, 1938-1974; papurau'n ymwneud â'r diwydiant llechi yng Nghymru,1946; papurau'n ymwneud â gwleidyddiaeth yng Nghymru, 1911-1974; gohebiaeth gyffredinol, 1935-1974; a phapurau a gohebiaeth bersonol , 1930-1974 = Papers of the sociologist Alwyn D. Rees, 1911-1974, including papers relating to the University of Wales, mainly the University College of Wales, Aberystwyth, 1930s-1974, including papers relating to the commission established to examine the federal structure of the University of Wales in the 1960s; papers concerning the place of the Welsh language in the University and the campaign to establish a Welsh student hostel at Aberystwyth, 1967-1974; papers relating to the University of Malta, 1940-1951; Alwyn D. Rees's research papers, 1933-1973; papers relating to Alwyn D. Rees's books, articles and lectures, and further related research papers assembled by him, 1925-1974; papers relating to the Welsh language, 1952-1974, and 'Cymdeithas yr Iaith Gymraeg', [c. 1964]-1974; papers relating to 'Barn', 1966-1975; papers relating to broadcasting in Wales, 1938-1974; papers relating to the Welsh slate industry, 1946; papers relating to politics in Wales, 1911-1974; general correspondence, 1935-1974; and personal papers and correspondence, 1930-1974.

Rees, Alwyn D.

Papurau D. G. Lloyd Hughes,

 • GB 0210 LLOHES
 • fonds
 • 1780-2001 (crynhowyd [c. 1955]-2001) /

Papurau D.G. Lloyd Hughes yn ymwneud â hanes Pwllheli, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn, yn cynnwys adysgrifau, torion, erthyglau a chopïau o rannau o'i lyfrau, 1808-[1985]; papurau yn ymwneud â Llanfihangel-ar Arth, New Inn a Gwyddrug, sir Gaerfyrddin, [1985]-2001; erthyglau a gyhoeddwyd ganddo,1968-2001; cofnodion, nodiadau ac erthyglau amrywiol, 1893-2001; gweithredoedd eiddo, 1803-1813; nodiadau achyddol, [20fed ganrif]; catalogau gwerthiant, 1890-1937; mapiau a chynlluniau, 1900-1917; enwau planhigion a blodau, [1950au]; nodiadau, adysgrifau a llungopïau o ddogfennau (13eg i'r 20fed ganrif) yn yr Archifdy Cenedlaethol yn ymwneud â Thir y Goron yng Ngogledd Cymru, yn bennaf yng nghymydau Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen a Dinllaen, sir Gaernarfon, [20fed ganrif]; golygfeydd gwreiddiol o Bwllheli,1780-1982, ac o sir Gaerfyrddin, 1870-1994. = Papers of D. G. Lloyd Hughes relating to the history of Pwllhelli, Llanelli, Pembrey and Burry Port, including newspaper transcripts, cuttings, articles and partial copies of his books, 1808-[1985]; papers relating to Llanfihangel-ar-Arth, New Inn and Gwyddrug, Carmarthenshire, [1985]-2001; published articles by him, 1968-2001; miscellaneous records, notes and articles, 1893-2001; title deeds, 1803-1813; genealogical notes, [20th century]; sale catalogues, 1890-1937; maps and plans, 1900-1917; plant and flower names, [1950s]; notes, transcripts and photocopies of documents (13th to 20th century) in The National Archives relating to Crown Lands in North Wales, mainly the commotes of Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen and Dinllaen, in Caernarfonshire, [20th century]; original views of Pwllheli, 1780-1983, and of Carmarthenshire, 1870-1994.

Hughes, D. G. Lloyd.

Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

 • GB 0210 GERJONES
 • fonds
 • 1902-1981 /

Papurau Gerallt Jones,1902-1981, yn cynnwys yn bennaf copïau llawysgrif a theipysgrif o'i farddoniaeth a'i rhyddiaith,1937-1981, llawer ohonynt wedi'u cyflwyno i gystadlaethau yn y Genedlaethol ac eisteddfodau eraill, ynghyd â'i ohebiaeth,1952-1982, a hefyd deunydd yn ymwneud â theulu llenyddol 'Y Cilie', yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith gan y Parch. Fred Jones,1902-1932, y Parch. Simon B. Jones, 1934-1955, ac aelodau eraill o'r teulu, yn ogystal â llythyrau a chardiau,1956-1970, oddi wrth Dafydd Isfoel Jones a Jac Alun Jones = Papers of Gerallt Jones, 1902-1981, consisting mainly of manuscript and typescript copies of his poetry and prose, 1937-1981, much of which was entered for competition at National and other eisteddfodau, together with his correspondence, 1952-1982, and also material relating to the literary family of 'Y Cilie', including poetry and prose by the Rev. Fred Jones, 1902-1932, the Rev. Simon B. Jones, 1934-1955, and other members of the family, as well as letters and cards, 1956-1970, from Dafydd Isfoel Jones and Jac Alun Jones.

Jones, Gerallt, 1907-1984

Evan Williams (Llanfrothen) Papers,

 • GB 0210 IEUIAMS
 • fonds
 • 1865-1909 /

Papurau Evan Williams Llanfrothen, sir Feirionnydd, neu rai a ddaeth i'w feddiant, 1865-1909, gan gynnwys ystadegau Ysgol Sul y Rhyd,1896-1902; cofnodion cyhoeddi Suliau yn Rhyd, 1892-1907; nodiadau pregethau David Mathias Williams,1905-1908; cyfriflyfrau groser, 1884-1909; a llythyrau at Evan Williams, 1890-1905 = Papers of, or acquired by, Evan Williams of Llanfrothen, Merionethshire, 1865-1909, including statistics of Rhyd Sunday School, 1896-1902; records of Sunday publications at Rhyd, 1892-1907; sermon notes by David Mathias Williams, 1905-1908; grocers' account books, 1884-1909; and letters to Evan Williams, 1890-1905.

Williams, Evan, (Llanfrothen)

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth,

 • GB 0210 URDYTH
 • fonds
 • 1928-1991 /

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, y pwyllgor cyffredinol a phwyllgorau eraill, 1928-1990; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill,1968-1991; a chyfrol o dorion o'r wasg a rhaglenni, 1954-1964 = Papers of Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: minutes of the annual general meeting, general committee and other committees, 1928-1989; membership books of officials and committee members, 1933-1990; minutes, correspondence and other papers, 1968-1991; and volume of newspaper cuttings and programmes, 1954-1964.

Urdd Gobaith Cymru. Aelwyd Aberystwyth.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Salem, Pwllheli,

 • GB 0210 SALPWLL
 • fonds
 • 1910-1987 /

Cofysgrifau Eglwys Salem, Deneio, Pwllheli, yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1910-1977; llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1927-1975; cofnodion gweinyddol, 1915-1987; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1913-1939.

Salem (Church : Pwllheli, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Tir-y-dail,

 • GB 0210 TIRYDAIL
 • fonds
 • 1902-2003 /

Cyfrolau o gyfrifon ariannol, cofrestr bedyddiadau, ffeil o bapurau'r ysgrifennydd, llyfrau yn nodi cyfraniadau'r aelodau, ac adroddiadau blynyddol Capel Elim (MC), Tir-y-dail, Rhydaman, 1902-2003.

Nantlais, 1874-1959.

Papurau Ymchwil Dr David Jenkins, Penrhyn-coch,

 • GB 0210 DAVJEN
 • fonds
 • 1913-2001(crynhowyd [1949x1973]-2001) /

Llythyrau, 1959-[1998], yn ymwneud â bywyd cyhoeddus Dr David Jenkins, a gwaith ymchwil, 1913-2001, yn ymwneud â'i gyhoeddiadau Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973) a Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Caerdydd, 1984]. Ceir drafftiau teipysgrif hefyd o'i lyfr arfaethedig ar hanes Gwasg Gregynog, [1962]-2001. Cafwyd bocs ychwanegol o bapurau, Mawrth 2012. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto. = Letters, 1959-[1998], relating to David Jenkins's public duties, and research work, 1913-2001, relating to his publications Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Denbigh, 1973) and Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Cardiff, 1984]. Typescript drafts of his proposed book on the history of Gregynog Press, [1962]-2001, are also included. A further box of papers, received March 2012, is not yet catalogued.

Jenkins, David, 1912-2002

Archif Y Faner

 • GB 0210 FANER
 • fonds
 • 1986-1992

Mae'r fonds yn cynnwys papurau, 1986-1992, a grynhowyd gan Luned Meredith a David Meredith fel perchnogion Y Faner, gan gynnwys gohebiaeth a datganiadau i'r wasg; erthyglau drafft a chynnyrch cyffredinol y cylchgrawn ac, yn arbennig felly, casgliad cyflawn o'r holl gynnyrch a ddefnyddiwyd wrth gysodi pob rhifyn o Chwefror 1992 hyd at y rhifyn olaf yn Ebrill 1992; ceir hefyd bapurau gweinyddol Y Faner, yn cynnwys, gohebiaeth yn ymwneud â diwedd y cylchgrawn, llyfrau nodiadau'r golygydd a chymhorthion golygyddol; rhai cofnodion ariannol, a mynegai cyffredinol i gyfranwyr ac i'r pynciau a drafodwyd ganddynt yn Y Faner, 1987-1992.

Meredith, David

Papurau John Ellis Williams

 • GB 0210 JELWIL
 • fonds
 • 1912, 1918-1975 (accumulated [1922]-1975)

Mae'r fonds yn cynnwys yn bennaf llyfrau lloffion o doriadau papur newydd o golofnau ac ysgrifau John Ellis Williams, 1918-1975. Mae'r llyfrau lloffion hefyd yn cynnwys toriadau papur newydd eraill ynglŷn â'i gyfansoddiadau, gohebiaeth, rhaglenni cystadlaethau a gwyliau dramâu, ffotograffau a lluniau, a rhaglenni cyfarfodydd Seiri Rhyddion lleol, 1912-1974. Ceir hefyd ddrafftiau o ddwy gyfrol anghyhoeddedig, 1936 a [1973], a llun o Ellis Humphrey Evans ('Hedd Wyn'), a chopi o Cofarwydd, R. Silyn Roberts, 1930.

Williams, John Ellis, 1901-1975

Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

 • GB 0210 PADDCY
 • fonds
 • 1968-1977 /

Ffeilliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru, 1968-1974; Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, 1969-1973; ysgolion a gymerodd ran yn y prosiect, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru, 1970-1973; cwmnïau teledu, 1968-1973; cynlluniau eraill, 1970-1973; rheolau sefydlog a phapurau cyffredinol, 1969-1975; adroddiadau ar ysgolion unigol,1970-1974; cylchlythyrau, adroddiadau a phapurau ymchwil, 1968-1975; a phapurau'n ymwneud â phrofion, 1973-1974. = Files containing correspondence of the project organisers and various organisations and bodies, 1968-1977, including the steering committee, 1969-1975; Glamorgan Education Committee, 1968-1977; local education authorities, 1968-1974; the University of Wales, 1968-1974; the Welsh Joint Education Committee, 1969-1973; the schools involved with the project, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru, 1970-1973; television companies, 1968-1973; other schemes, 1970-1973; standing orders and general papers, 1969-1975; reports on individual schools, 1970-1974; circulars, reports and research papers, 1968-1975; and papers relating to tests, 1973-1974.

Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

Results 1 to 20 of 270